Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /usr/home/rmenkala5/domains/odszkodowaniazoc.pl/public_html/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-summary.php on line 77 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /usr/home/rmenkala5/domains/odszkodowaniazoc.pl/public_html/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-summary.php on line 87 Poradnik poszkodowanego - Strona 18 z 18 - Odszkodowaniazoc.pl

Obowiązki pracodawcy przy wypadku przy pracy

0

Wypadki przy pracy to zdarzenia, które mają miejsce zarówno w zakładzie pracy, jak i poza nim np. w drodze do pracy. Jeśli pracownik padnie ofiarą takiego zdarzenia, należy mu się odszkodowanie wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także w niektórych przypadkach od pracodawcy. Zanim jednak przejdzie się do rekompensat finansowych, pracodawca jest zobowiązany do spełniania szeregu czynności pozwalających ustalić, czy do wypadku przy pracy faktycznie doszło. Do czynności tych pracodawca zobowiązany jest przez prawo, a niedopełnienie tego obowiązku sprawia, że naraża się na przykre konsekwencje.

Czym jest wypadek przy pracy?

Definicję wypadku przy pracy można znaleźć w art. 3 ustawy o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 roku.  Definicja ta mówi, że za wypadek przy pracy możemy uznać nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną. W wyniku tego zdarzenia następuje uraz albo śmierć. Co więcej, zdarzenie to musi wystąpić w związku z pracą, a więc:

 • Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub tych zleconych przez pracodawcę,
 • Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz zatrudniającego, nawet bez jego polecenia,
 • W czasie pozostawania pracownika do dyspozycji pracodawcy, czyli w drodze między jego siedzibą a miejscem wykonywania obowiązków wynikających z umowy o pracę.

O wypadku przy pracy mówimy również w przypadku, gdy wydarzy się on w trakcie podróży służbowej,  szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, wykonywania zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Obowiązku pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy

Szczegółowy wykaz obowiązków pracodawcy związanych z wypadkiem przy pracy określa Kodeks Pracy. Zalicza on do nich przede wszystkim:

 • Podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zagrożenia,
 • Udzielenie osobie poszkodowanej pierwszej pomocy,
 • Ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku wraz z zastosowaniem środków zapobiegających podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Ponadto pracodawca zobowiązany jest do poinformowania o zdarzeniu właściwego okręgowego inspektora pracy oraz prokuratora,  jeśli mówimy o wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym.

W dalszej kolejności pracodawca jest zobligowany do zabezpieczenia miejsca wypadku. W tym celu musi on: nie dopuścić do miejsca zdarzenia osób niepowołanych, nie uruchamiać bez konieczności maszyn i urządzeń, które zostały wstrzymane w związku ze zdarzeniem oraz nie zmieniać ich położenia.

Zespół powypadkowy w miejscu pracy

W obowiązkach pracodawcy leży również ustalenie przebiegu zdarzenia. W związku z tym musi on powołać zespół powypadkowy. W jego skład wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. Zespół ten ma za zadanie dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz zbadać warunki wykonywania pracy oraz inne okoliczności, które mogły przyczynić się do wypadku. W ramach swoich czynności zespół zbiera dowody oraz relacje świadków. W terminie 14 dni od rozpoczęcia pracy zespół powypadkowy zobligowany jest to przygotowanie protokołu powypadkowego. Dokument ten sporządzany jest zagodnie z wytycznymi znajdującymi się w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 roku w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

odszkodowanie z oc sprawcy

 

Cesja praw przy umowach ubezpieczenia: czym jest i jak działa?

0

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z niemałym ryzykiem. Dlatego też przedsiębiorcy, którzy chcą spać spokojnie, powinni zawrzeć umowy ubezpieczenia odnośnie wszystkich wartościowych dla nich rzeczy. Niektórzy z nich mogą być również zobligowani do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Polisa OC ma na celu minimalizację szkód, które mogą wyrządzić w trakcie świadczenia swoich usług. W tym momencie dochodzi również do cesji praw przy umowie ubezpieczeniowej. Zobacz, na czym ona polega.

Ubezpieczenie OC dla przedsiębiorcy

Jeśli w wyniku działalności przedsiębiorstwa dojdzie do wyrządzenia szkody innemu podmiotowi/osobie przedsiębiorca jest zobowiązany poinformować o tym firmę, u której wykupił polisę OC. Musi też dostarczyć wszystkie dokumenty dotyczące sprawy. Na tej podstawie zostanie wszczęte postępowanie dotyczące likwidacji szkody. W jego trakcie zostaną ustalone okoliczności wydarzenia, wartość szkody, a także wysokość odszkodowania dla poszkodowanego.

  

Czym jest cesja ubezpieczeniowa?

W toku procedury likwidacji szkody dojdzie również do cesji odszkodowania. Cesja jest instytucją prawa cywilnego, która polega na przeniesieniu praw z wierzytelności na określoną osobę. Polega ona na tym, że cesjonariusz, czyli osoba trzecia nabywa prawo do wypłaty odszkodowania ustalonego przez firmę ubezpieczeniową. Umowa cesji zawierana jest przy różnego rodzaju ubezpieczeniach. Może dotyczyć zarówno odpowiedzialności cywilnej, jak i ubezpieczenie kredytów pod hipotekę.  Mówiąc prosto, cesja ubezpieczenia oznacza przeniesienie praw, które są zawarte w umowie ubezpieczeniowej. Podmiot, na który dokonywana jest cesja, staje się jedynym dysponentem prawa do przedmiotu umowy, co oznacza, że umowa jest problemem wierzytelności. W ubezpieczeniach oznacza to, że przedsiębiorca zobowiązuje firmę ubezpieczeniową, u której posiada wykupiona polisę do wypłacenia odszkodowania za wyrządzone szkody, konkretnej osobie, na rzecz, której ustawiono zastrzeżenie.

Jak zawiera się umowę cesji ubezpieczenia?

Umowa cesji ubezpieczenia zawierana jest dopiero z chwilą wyrządzenia szkody. Zawiera się ją na piśmie, w celu uniknięcia późniejszych wątpliwości i niejasności. Jej zapisy muszą jasno określać podmiot cedujący prawo oraz cesjonariusza (nabywającego). W umowie cesji trzeba też podać stosunek prawny, z którego to nabycie wynika oraz określić przedmiot cesji. Należy zaznaczyć, że umowę cesji da się także anulować. W tym celu należy wstąpić do swojego ubezpieczyciela z odpowiednim wnioskiem. Trzeba jednak liczyć się z tym, że firma ubezpieczeniowa zażąda zgody osoby na rzecz, której owa cesja została ustanowiona. Sama cesja wygasa wraz z upływem ubezpieczenie i nie jest wznawiana samoistnie w przypadku podpisania nowej umowy ubezpieczeniowej.

odszkodowanie z oc sprawcy

Po co są podpisywane umowy cesji ubezpieczeniowej?

Podstawowym zadaniem umów o cesję ubezpieczeniową jest ułatwienie i przyspieszenie czasu wypłaty odszkodowania poszkodowanemu. Umowa cesji ubezpieczeniowej jest więc postrzegana jako narzędzie ułatwiające zakończenie procedury likwidacji szkody, która powstała w wyniku działania przedsiębiorstwa.

 

Odkup odszkodowań OC i AC – na czym to polega?

0

Przedłużające się procedury likwidacji szkody oraz zaniżanie wysokości odszkodowań sprawiają, że coraz więcej osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych decyzje się na sprzedaż swoich roszczeń względem firmy ubezpieczeniowej. Pozwala im to na szybkie uzyskanie funduszy, które mają za zadanie naprawić szkodę powstałą w wyniku wypadku komunikacyjnego. Zobacz, na czym polega odkup i skup odszkodowań z polisy OC.

Skup odszkodowań z polisy OC sprawcy – na czym to polega?

Skup odszkodowań z polisy OC sprawcy wypadku polega na zakupie przez zewnętrzną firmę lub kancelarię prawa do ubiegania się o wypłatę roszczenia w imieniu poszkodowanego. Za te prawa osoba poszkodowana otrzymuje środki finansowe nazywane dopłata do odszkodowania. Odkup ubezpieczeń dotyczy tylko części spornej roszczenia, np. tej zaniżonej i nie obejmuje bezspornej części odszkodowania, która została wypłacona przez ubezpieczyciela.

Jak sprzedać prawo do odszkodowania?

Pierwszym krokiem uzyskania dopłaty do odszkodowania jest wybór firmy, z którą chce się nawiązać współpracę. Na rynku działa wiele podmiotów, które zajmują się odkupem i skupem odszkodowań od osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Cześć z nich oferuje bezpłatną analizę złożonego wnioski i dokumentacji. Analizowane przez te firmy dokumenty to przede wszystkim kosztorysy wykonanie przez firmę ubezpieczeniową i wyceniające szkodę oraz dokumenty pojazdu takie jak dowód rejestracyjny.

odszkodowanie z oc sprawcy

Badając te dokumenty, firmy skupujące odszkodowania, mogą przewidzieć, jaką wysokość dopłaty do rekompensaty może otrzymać osoba poszkodowana. Dopłata do odszkodowania rozumiana jest tutaj jako cena, którą oferuje firma za odkup odszkodowania. O tym, czy cena odkupu jest satysfakcjonująca, decyduje sam klienta. Jeśli uzna, że tak jest, musi dokonać formalności związanych ze sprzedażą swojego prawa do odszkodowania.

Jak przebiega procedura odkupu odszkodowań z polisy OC?

Odkup odszkodowań jest procesem prostym i szybki. Pierwotna analiza przedstawionych dokumentów pozwala dowiedzieć się na, ile firma wycenia odszkodowanie komunikacyjne. Następnie czekają formalności związane z odkupieniem szkody. Potem następuje praca kancelarii lub firmy, która ją nabyła. Polega ona na negocjacjach i walce z firmą ubezpieczeniową o wypłatę wyższej rekompensaty. Większość firm zajmujących się skupem odszkodowań za swoje honorarium uważają określony wcześniej procent od uzyskanej sumy odszkodowania. Oznacza to, że w proces uzyskiwania wysokiej rekompensaty jest bardzo zaangażowana, bo dzięki temu może sama zyskać. Często takie sprawy kończą się w sądzie, należy jednak zaznaczyć, że w cały proces nie jest uwikłana osoba poszkodowana, a firma, która nabyła prawo do szkody.

Kiedy można dokonać sprzedaży szkody?

Poszkodowany może skorzystać  z opcji skupu odszkodowań zarówno w przypadku, gdy rekompensata będzie wypłacone z polisy AC, jak i OC. Odszkodowanie można sprzedać, jeśli wcześniej nie zostało ono odsprzedane innej firmie – ponowna sprzedaż jest przestępstwem oraz tylko i wyłącznie w przypadku, gdy nie podpisało się z firmą ubezpieczeniową ugody, która zamyka drogę od dalszych roszczeń.

 

Odzyskiwanie ubezpieczeń. Dochodzenie odszkodowań z OC, AC i NN

0

Zgodnie z przepisami każdy kierowca zobowiązany jest od posiadania ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, czyli polisy OC. Oprócz tego może on zainwestować w dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe, które pozwolą mu lepiej chronić siebie, przewożonych pasażerów oraz samochód. Mowa tutaj przede wszystkim o ubezpieczeniach autocasco (AC) oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Każde z tych ubezpieczeń obejmuje inny zakres odpowiedzialności, a także wiąże się z tym, że inaczej w ich ramach wygląda dochodzenie odszkodowania. Zobacz jak starać się o likwidację szkody w przypadku ubezpieczeń AC, OC i NNW.

Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych jest tym obowiązkowych. Jego celem jest zminimalizowanie skutków szkód, które powstają w wyniku winy kierującego pojazdem np. w trakcie wypadku czy kolizji drogowej. Ubezpieczenie to chroni więc właściciela pojazdu od ekonomicznych skutkach wyrządzonych szkód i tych materialnych i tych na osobie. Dochodzenie odszkodowania z polisy OC jest możliwe, jeśli sprawca jest zobowiązany na mocy prawa do naprawienia wyrządzonej szkody.

Z polisy OC sprawcy wypadku wypłacanych jest szereg świadczeń odszkodowawczych, nie tylko to wiążące się z naprawą uszkodzonego pojazdu. Pozostałe roszczenia, które są pokrywane z tego ubezpieczenia to te związane ze szkodami na osobie np. uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia, śmiercią. Poszkodowany lub jego bliscy w tym wypadku mogą liczyć na:

 • Zwrot kosztów leczenia, zakupu leków, zabiegów rehabilitacyjnych, opieki osób trzecich, itd.,
 • Zwrot utraconego dochodu, który jest wynikiem niemożności podjęcia pracy zarobkowej z powodu doznanych,
 • Zadośćuczynienie za krzywdy,
 • Odszkodowanie rekompensujące pogarszającą się sytuację materialną,
 • Zwrot kosztów pogrzebu,
 • Renty powypadkowe, w tym świadczenia alimentacyjne.

Jak starać się o odszkodowanie z OC sprawcy?

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku wypłacane jest na podstawie dokumentacji medycznej oraz dowodów zajścia zdarzenia np. fotografii z miejsca wypadku, nagrań monitoringu, protokołów policyjnych czy oświadczenia o winie. Szkodę zgłasza się bezpośrednio do ubezpieczyciela, który zobowiązany jest do zbadania okoliczności wypadku oraz na podstawie tego oraz materiałów dostarczonych przez poszkodowanego ustalić wysokości odszkodowania. Proces likwidacji szkody oraz wypłata roszczenia następuje do 30 dni od daty zgłoszenia przez poszkodowanego zdarzenia. Termin ten w sytuacjach nadzwyczajnych może być przedłużony do maksymalnie 90 dni, a w przypadku procesu sądowego – do jego zakończenia.

Ubezpieczenie NNW w przypadku szkoda komunikacyjnych

Ubezpieczenie NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków jest ubezpieczeniem dowolnym. Może go wykupić każdy kierowca, który dodatkowo chce chronić siebie oraz pasażerów pojazdu. Składki na polisę NNW są dość niskie i takie też jest wypłacane z niej odszkodowanie. Polisy NNW dla kierowców charakteryzują się szerokim zakresem odpowiedzialności ubezpieczyciela. Do jej plusów zalicza się również to, że odszkodowanie z niej mogą być wypłacane nawet sprawca zdarzeń drogowych.

Jak starać się o odszkodowanie z polisy NNW kierowcy?

Szczegółowy proces dochodzenia roszczeń z polisy NNW określony jest w umowie ubezpieczeniowej, a dokładnie w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ustalają one przedmiot ubezpieczenia oraz zakres odpowiedzialności towarzystwa, a także informują o terminach zgłaszania roszczeń i ich wypłacie. W OWU można znaleźć także informacje, na jakiej podstawie będzie ustalana wysokość odszkodowanie. Ubezpieczenie NNW jest niezależne od tego z polisy OC sprawcy – dla poszkodowanego oznacza to, że może starać się o obydwa odszkodowanie.

Ubezpieczenie autocasco pojazdu mechanicznego

Dodatkowym ubezpieczeniem, które może wykupić właściciel samochodu, jest też polisa AC, czyli autocasco. Ma ona chronić pojazd przed zdarzeniami losowymi, a właściciela przed finansowymi konsekwencjami w przypadku uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży, utraty lub zniszczenia samochodu i jego wyposażenia. Polisa obejmuje swoim zasięgiem zarówno w sytuacjach, w których kierowca był, jak i nie był winny. Wysokość składki polisy AC determinuje zakres odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej. Im jest on wyższy, tym ubezpieczenie AC samochodu jest droższe. W ramach polisy autocasco kierowcy mają możliwość do kupienia m.in. pełnej obsługi serwisowej, która obejmuje np. samochód zastępczy czy naprawę w autoryzowanym serwisie, ubezpieczenie bagażu, pokrycia organizacji kosztów wynajęcia hotelu na czas naprawy pojazdu w podróży.

Jak starać się o odszkodowanie z autocasco?

O odszkodowanie z autocasco starać może się tylko właściciele pojazdu. Wypłacone ono zostanie w przypadku stwierdzenia szkody majątkowej poniesionej przez niego. Aby otrzymać świadczenie, musi on zgłosić powstałą szkodę do ubezpieczyciela oraz przedstawić dowody na jej powstanie np. dokumentację fotograficzną. Na tej podstawie zostanie wszczęte postępowanie likwidującej szkodę, które obejmie ustalenie okoliczności, odpowiedzialności i zasadności przyznania świadczenia. Jeśli ubezpieczyciel nie będzie miał wątpliwości co do szkody i nie powstanie ona w wyniku wykluczeń odpowiedzialności, zapłaci odszkodowanie. Standardowy czas oczekiwania na nie to 30 dni, jednak termin ten nie jest regulowany ustawa, a wewnętrznymi umowami klient-ubezpieczyciel.

 

Firmy i kancelarie odszkodowawcze – czy warto korzystać z ich usług?

0

Procedury starania się o odszkodowanie w firmie ubezpieczeniowe potrafią wyprowadzić z równowagi niejednego stoika. Przedłużające się badanie okoliczności wypadku, utrudniania związane z dokumentacją, stawanie tzw. okoniem pracowników towarzystw ubezpieczeniowych, wszystko to sprawia, że wielu poszkodowanych swoje sprawy o odszkodowanie decyduje się powierzyć profesjonalistom, czyli firmom, które na co dzień zajmują się odzyskiwaniem odszkodowań.  Jednak przed podjęciem decyzji zawsze zastawiają się czy warto nawiązać taką współpracę i jakie są jej plusy. Zobacz, czy warto korzystać z firm odszkodowawczych w Polsce.

Kiedy brakuje wiedzy…

Większość kierowców wie, że ich obowiązkiem jest wykupienie polisy OC, większość zdaje sobie również sprawę, czym jest polisa AC. Jednak w chwili wypadku, czyli poważniejszej kolizji, szczególnie jeśli ona zdarza się po raz pierwszy, traci zimną krew i głowę. Chociaż poszkodowani zdają sobie sprawę, z mogą uzyskać odszkodowanie, to nie widzą jak, gdzie i kiedy zgłosić się po takie. Widząc sterty papierów i dokumentów, jakich oczekuje od nich firma ubezpieczeniowa, załamują ręce i uważają, że nie uda się im ich skompletować. Co więcej, decydując się sami wypełniać wnioski, często popełniają błędy, które mogą być karkołomne w skutkach i wpływać na wysokość odszkodowania.

Jednym  z nich jest niewłaściwe zakwalifikowanie sprawy, np. staranie się tylko o jedno świadczenie w momencie, kiedy poszkodowanemu przysługuje kilka. Kolejnym często popełnianym błędem jest podpisywanie niekorzystnych ugód ubezpieczeniowych, które zamykają drogę do dalszych roszczeń. Od takich lapsusów, a co za tym idzie, otrzymania niższego odszkodowanie mogą uchronić firmy odszkodowawcze.

Potwierdzenie sprawy o odszkodowanie w ręce profesjonalistów

Przede wszystkim chcąc powierzyć sprawę firmie odszkodowawczej, należy sprawdzić, czy oddaje się ją w ręce profesjonalistów. Nie sztuka jest tutaj podpisanie niekorzystnej umowy z kancelarią, która pobierze wysokie honorarium za prowadzenie sprawy i nic nie załatwi. Stąd też należy sprawdzić nie tylko zapisy umowy, którą się pospisuje, ale także i opinie o firmie odszkodowawczej. Można to zrobić m.in. na formach internetowych czy w mediach społecznościowych. Dla podpowiedzi  firmą odszkodowawczą, która może pochwalić się wysokimi notami i dobrą skutecznością jest EuCO. Istotną kwestią dla poszkodowanego będzie również to, na jakich zasadach wypłacane jest honorarium firmie odszkodowawczej. Tutaj również EuCO proponuje jedno z korzystniejszych rozwiązań, czyli tzw. prowizję od sukcesu. Oznacza to, że poszkodowany zapłaci tylko wtedy, gdy odszkodowanie uda się uzyskać, wcześniej nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.

Prawnik czy firma odszkodowawcza?

Wielu poszkodowanych chcąc powierzyć sprawę o odszkodowanie, zastanawia się, czy lepiej wynająć jest prawnika, czy firmę odszkodowawczą. Oczywiście obie opcje są dobre, ponieważ poszkodowany znajduje się wtedy pod opieką profesjonalistów. Trzeba jednak pamiętać, że wynajem prawnika, radcy prawnego czy kancelarii prawnej wiąże się z koniecznością opłat od dnia ich wynajmu. Niewielu prawników zgadza się na wynagrodzenie prowizyjne bez podstawy. Oznacza to, że koszty ponosi się już od pierwszego dnia, co więcej, wynagrodzenie należy zapłacić, bez względu na to, czy wynik sprawy jest pozytywny, czy negatywny. Jest to znaczne utrudnienie dla osób, które zmagają się z niedoborem gotówki po wypadku samochodowym. Należy też pamiętać, że przy skomplikowanych i wielowątkowych sprawach wysokość odszkodowania może być niższa niż wynagrodzenie prawnika.

Kolejną kwestią jest to, że kancelaria prawne specjalizują się zazwyczaj tylko w jednym aspekcie ubezpieczeń np. od odpowiedzialności cywilnej, a co wtedy, jeśli sprawa dotyczy wypadku samochodowego, który przytrafił się poszkodowanemu w drodze do pracy? Tutaj wchodzi już kwestia odszkodowań za wypadek przy pracy. Pytaniem jest więc, czy kancelaria nieposiadająca doświadczenia w takich sprawach poradzi sobie z uzyskaniem adekwatnego do zdarzenia odszkodowanie. W tym zakresie firmy odszkodowawcze, szczególnie te duże proponują o wiele większy zakres usług oraz sztab prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach. I tak np. EuCO może wspomóc poszkodowanego nie tylko w walce o odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, ale również i w zakresie wypadku przy pracy, błędu medycznego, wypadku w gospodarstwie rolnym, wypadków w miejscach publicznych np. potknięć czy poślizgnięć. Takie szerokie spektrum pozwala działać wielotorowo i uzyskiwać wyższe kwoty rekompensat od firm ubezpieczeniowych.

Dzielić się procentem

Oczywiście współpraca z firmą odszkodowawczą oznacza, że należy wypłacić jej wynagrodzenie. Zazwyczaj następuje ono już po zakończonej i wygranej sprawie. Wynagrodzeniem tym jest procent od uzyskanego przez firmę odszkodowania. Procent ten ustalany jest jeszcze przed podpisaniem umowy o współpracy. Poszkodowany powinien pamiętać, że może on negocjować z firmą odszkodowawczą warunki oraz wynagrodzenie. Jest ono w głównej mierze uzależnione od stopnia skomplikowania sprawy, zgromadzonej przez poszkodowanego dokumentacji oraz dowodach oraz czas, jaki firma musi poświęcić na prowadzenie sprawy.

 

Europejskie Centrum Odszkodowań – opinie o współpracy z EuCO

0

Skorzystanie z pomocy firm odszkodowawczych pozwala na wywalczenie wyższego odszkodowania od ubezpieczyciela, a także sprawia, że poszkodowany nie musi sam zagłębiać się w meandry prawa ubezpieczeniowego i po nocach studiować Kodeksu Cywilnego. Jednak wybór firmy, które powierzy się swoją sprawę, nie jest łatwy. Na rynku działa wiele podmiotów, które twierdzą, że oferują ponad 99% skuteczność w uzyskiwaniu odszkodowań i nazywają siebie profesjonalistami. Jednak jak przychodzi co do czego, okazuje się, że poszkodowany musi zapłacić im honorarium za odszkodowanie, którego nigdy nie dostał. Od tych firm znacznie różni się jednak Europejskie Centrum Odszkodowań SA, znane również jako EuCO. Zobacz, dlaczego warto z nimi współpracować.

W czym może pomóc EuCO?

EuCO to lider na rynku odszkodowań w Europie Środkowo – Wschodniej. Firma wspiera poszkodowanych oraz ich bliskich w uzyskiwaniu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie: wypadków śmiertelnych, szkoda na pojeździe wypadków rolniczych, wypadków przy pracy, błędów medycznych potknięć i poślizgnięć. Swoje działania prowadzi na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. Może pochwalić się ponad 200 tysiącami osób, którym pomogło i dla których uzyskało ponad 1,5 mld zł odszkodowań.

EuCo w Polsce

Centrala Europejskiego Centrum Odszkodowań mieści się w Legnicy, jednak firma zatrudnia 30 tysięcy agentów na terenie całego kraju, którzy pomogą w składaniu wniosków o odszkodowanie. Dla poszkodowanego oznacza to, że nie musi on udawać się do siedziby firmy czy jej oddziału, aby zgłosić chęć współpracy, to agent przyjedzie do niego. Jest to duże ułatwienie dla osób, które w wyniku wypadków doznały poważnych obrażeń ciała czy uszczerbków na zdrowiu. Nad prawidłowym przebiegiem procesu likwidacji szkód czuwają nie tylko pracownicy terenowi, ale również i 200 osób zatrudnionych w centrali firmy, którzy codziennie  pomagają uzyskać wyższe rekompensaty z tytułu wypadków. Od 2010 roku firma notowana jest również na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W czym pomoże firma odszkodowawcza?

Najogólniej mówiąc Europejskie Centrum Odszkodowań, pomaga poszkodowanym w uzyskiwaniu rekompensat finansowych za doznane szkody. Przedstawiciele EuCO w imieniu osób poszkodowanych negocjują z towarzystwami ubezpieczeniowymi wysokość wypłacanych świadczeń. Nie skupiają się tu tylko na odszkodowaniach za straty materialne związane z naprawą pojazdów uszkodzonych w wypadkach, ale także i prowadzą sprawy o zadośćuczynienie, zwrot kosztów holowania, najmu samochodu zastępczego, śmierci najbliższych, zwrot kosztów dojazdu do lekarzy, opieki zdrowotnej, roszczeń rentowych, itd.

W działaniach tych pomaga własna kancelaria prawna, która nie tylko działa na drodze pozasądowej, ale również i prowadzi sądowe postępowanie cywilne o odszkodowania. Jak podaje firma, tylko w 2015 roku prowadziła ona ponad 13,7 tysiąc spraw sądowych o odszkodowanie. Dla poszkodowanego oznacza to nic innego jak otrzymanie kompleksowe wsparcia na każdym etapie ubiegania się o roszczenie i bez względu, na to jakich świadczeń to roszczenie miałoby dotyczyć.

EuCO – czy warto z nich skorzystać?

Oprócz kompleksowej obsługi i profesjonalnej kadry Europejskie Centrum Ubezpieczeń wprowadziło do swojej oferty szereg nowatorskich rozwiązań wspomagających klientów w czasie  starania się o odszkodowanie. Mowa tutaj o takich usługach jak skorzystanie z floty samochodowej firmy  na czas naprawy samochodu po wypadku czy kolizji. Z wynajmu samochodu zastępczego EuCO można skorzystać na terenie całej Polski za pomocą aplikacji mobilnej. Poszkodowany w niedługim czasie otrzymuje samochód zastępczy tej samej klasy, co ten, który uległ uszkodzeniu. Firma oferuje również możliwość szybkiego uzyskania środków na niezbędne leczenie i rehabilitacje. Środki te można otrzymać jeszcze przed wypłatą odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Opłaty w EuCO

Klienci, którzy zdecydują się na skorzystanie z usług Europejskiego Centrum Odszkodowawczego, otrzymują również dogodne warunki finansowe. Nie są oni zobowiązani do uiszczania opłat wstępnych ani innych opłat za prowadzenie sprawy. Firma pobiera wynagrodzenie dopiero w momencie pozytywnego zakończenia sprawy i uzyskania przez klienta odszkodowania. Co więcej, prowizja w wysokości 25% i pobierana jest nie od całości kwoty odszkodowania, która poszkodowany otrzymał od towarzystwa ubezpieczeniowego, ale od tej, która została dodatkowo wywalczona przez Europejskie Centrum Odszkodowań. Takie podejście sprawia, że opinie o EuCO są pozytywne i liczba zadowolonych klientów stale rośnie. Z pochlebnymi opiniami o firmie odszkodowawczej można zapoznać się nie tylko na ich stronie www, ale i na firmach internetowych oraz w mediach społecznościowych. Wartym odnotowania jest również fakt, że działania Europejskiego Centrum Odszkodowawczego oceniane są przez podmioty zewnętrzne, które przyznają zarówno firmie, jak i jej kadrze liczne odznaczenie i certyfikaty. Zaufanie do firmy budzi również jej szeroka dzielność na polu społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

ZOBACZ TEŻ