Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy?

0
5499

Ubezpieczenie OC to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Wypłacane jest ono poszkodowanemu w przypadku spowodowania przez niego szkody. Ubezpieczyciel, u którego wykupiło się polisę, pieniądze powinien wypłacić jak najszybciej, nie uchylając się od swojej odpowiedzialności. Jednak jak pokazuje, praktyka szybka wypłata ubezpieczenia OC, jest bardzo rzadka. Zazwyczaj firmy ubezpieczeniowe termin wypłaty przeciągają do maksimum.

Przepisy dotyczące wypłaty odszkodowania z OC

Do szybkiej wypłaty odszkodowania z tytułu polisy OC ubezpieczycieli zobowiązują krajowe przepisy prawa. Zostały one tak skonstruowane, aby maksymalnie skrócić czas oczekiwania na likwidację szkody.  Przepisy te to przede wszystkim zasada actio directa. Zakłada ona możliwość bezpośredniego zgłoszenia swoich roszczeń do firmy ubezpieczającej, z pominięciem sprawcy wypadku. Co ważne, zasada ta mówi, że towarzystwo ubezpieczeniowe do zgłoszonego wniosku powinno się odnieść do 30 dni od dostarczenia przez poszkodowaną osobę wymaganych dokumentów. W tym czasie musi ono przeprowadzić likwidację szkody.

Nie dotyczy to jednak sytuacji, w których wynikły komplikacje. Jeżeli takowe miały miejsce i ubezpieczyciel zawiadomił o nich poszkodowanego, wyjaśnienie sprawy oraz wypłata odszkodowania OC może pociągnąć maksymalnie się do 90 dni. W tej sytuacji firma ubezpieczeniowa ma obowiązek wypłacić odszkodowanie do 2 tygodni od dnia, w którym zostały wyjaśnione okoliczności wypadku.

Należy też pamiętać, że wyżej podane terminy nie obowiązują, jeśli postępowanie wyjaśniające dotyczące wypadku toczy się przed sądem. Wtedy wypłata odszkodowania możliwa jest dopiero po wydaniu prawomocnego wyroku sądu.

Mimo jednak tak preferencyjnych dla poszkodowanych zapisów ustawy, w praktyce często się okazuje, że na wypłatę odszkodowania muszą oni czekać o wiele dłużej. Często  też zdarzają się sytuacje, w których otrzymują oni negatywna odpowiedź z zakładu ubezpieczeń. Jako jej przyczyny podawany jest brak podstaw do wpłaty odszkodowania lub też chęć uchylenia się od odpowiedzialności. W przypadku braku pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy poszkodowany może jednak dochodzić swoich praw.

Co zrobić jak ubezpieczyciel nie chce wypłacić pieniędzy?

W przypadku, gdy ubezpieczyciel nie chce wypłacić ubezpieczenia, należy zapoznać się z tym, jakie prawa nam przysługują. Można je znaleźć w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. W skrócie mówi ona, że zakład ubezpieczeń na decyzję i wypłatę odszkodowania ma 30 dni od dostarczenia kompletnej dokumentacji. Jeśli termin ten nie jest wystarczający do ocenienia szkód, ubezpieczyciel jest zobowiązany do poinformowania poszkodowanego na piśmie o tym fakcie oraz wskazania nowego terminu rozpatrzenia sprawy. W trakcie 30 pierwszych dni poszkodowany powinien także otrzymać bezsporną część odszkodowania. Jeżeli takiej sumy się nie otrzyma, to zgodnie z prawem może domagać się wypłacenia odsetek ustawowych. Odsetki te naliczane są od pierwszego do ostatniego dnia opóźnienia w wypłacie odszkodowania.

Ustawa przewiduje również sytuacje, w której decyzja ubezpieczyciela jest negatywna. W przypadku gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania lub zgadza się na kwotę niższą niż wnioskowana, zobrazowany jest on do wyjaśniania oraz podania podstawy prawnej, na której opiera swoją decyzję. Informacje te musi przesłać oficjalnym pismem, w którym zobligowany jest również poinformować poszkodowanego, że może on dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

Odsetki od ubezpieczenia OC

Stawką odsetek za opóźnienia jest równowartość stopy referencyjnej NBP, która powiększana jest o 5,5 punktu procentowego. Wysokość odsetek może być też regulowana umową podpisaną z ubezpieczycielem. W tym przypadku jednak ich stawka nie może być niższa niż ta, która wynika z kodeksu cywilnego. Należy mieć również na uwadze fakt, że przepisy ograniczają wysokość odsetek za opóźnienie do 200% minimalnej stawki z Kodeksu Cywilnego. W przypadku zwlekania z wypłatą odszkodowania poszkodowany może złożyć skargę do KNF-u na firmę ubezpieczeniową.

Reklamacja od decyzji ubezpieczyciela

Od negatywnej decyzji ubezpieczyciela co do wypłaty odszkodowania można i należy się odwołać. W tym celu konieczne jest złożenie reklamacji, w której wskazuje się na niewłaściwą ocenę wypadku oraz przytacza najistotniejsze fakty z nim związanym. Na rozpatrzenie reklamacji ubezpieczyciel ma nie więcej niż 30 dni. Termin ten może zostać wydłużony do 60 po poinformowaniu klienta –  tylko wypadku, gdy sprawa jest skomplikowane i problematyczna.  Jeżeli terminy te zostaną przekroczone, reklamacja zostaje automatycznie rozpatrzona na korzyść poszkodowanego.

odszkodowanie z oc sprawcy

Od decyzji ubezpieczyciela można również się odwołać do Rzecznika Finansowego lub w przypadku zgody dwóch stron zdecydować się na mediacje/arbitraż przed sądem polubownym.

odszkodowanie z oc sprawcy

Jak może pomóc Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, do której firma ubezpieczeniowa może przekazać sprawę, jeśli nie jest w stanie w ustawowych terminach, rozpatrzeć sprawy. O przekazaniu sprawy do UFG należy pisemnie poinformować poszkodowanego.

[Głosów:20    Średnia:2.5/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here