Uzyskaj odszkodowanie

Odszkodowanie za pobicie

0

Chociaż polskie ulice są względnie bezpieczne to jednak pobicie i napaść może zdarzyć się zawsze. Nie zawsze też do pobicia dochodzi przez nieznaną poszkodowanemu osobę. Bez względu jak dojdzie do tej sytuacji, może on jednak ubiegać się o odszkodowanie. Na wstępie trzeba jednak zaznaczyć, że ubieganie się o odszkodowanie za pobicie nie jest prostym i łatwym zadaniem. Zgodnie z polskim prawem mamy tutaj do czynienia z odpowiedzialnością opartą na winie sprawcy. Oznacza to, że za szkodę odpowiada ta osoba, której zachowanie przyczyniło się do powstania szkody. W praktyce więc osoba poszkodowana, która chce ubiegać się o odszkodowanie za pobicie, musi udowodnić sprawcy, że to on za to odpowiada.

Czym jest pobicie?

Pobicie przez polskie prawo uznawane jest za sytuację, w której poszkodowany na skutek fizycznej napaści jest bezpośrednio narażony na utratę zdrowia lub życia. Należy też pamiętać, że pobicie to ta sytuacja, w której można odróżnić osobę bitą od bijących. Jeśli taki czynnik nie zachodzi mamy do czynienia z bójką, a nie pobiciem.

Krok 1: jak starać się o odszkodowanie za pobicie?

Osoba, która została pobita i występuje z tego tytułu o rekompensatę finansową, przede wszystkim musi wskazać sprawcę i sprawić, że zostanie on uznany. Dzieje się tak w toku dochodzenia policyjnego, a następnie sprawy karnej. W jej ramach możemy mówić o różnych podstawach np. naruszeniu nietykalności cielesnej, rozstroju zdrowia poniżej lub powyżej  dni, ciężkim uszczerbku na zdrowiu.

Krok 2: jakie odszkodowanie można otrzymać za pobicie?

Osoba poszkodowana w trakcie pobicia swojego roszczenia dochodzi od sprawcy. Może ona wystąpić z wnioskiem o przyznanie jej zadośćuczynienia za doznana krzywdę, ból i cierpienie (również to psychiczne) oraz złożyć wniosek o odszkodowanie za poniesione koszty leczenia, utracony zarobek czy wydatki na rehabilitację. Obie te formy mają charakter finansowy.

Krok 3: gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie za pobicie?

Na początek warto spróbować załatwić sprawę polubownie, na pozasądowej drodze. W tym celu osoba poszkodowana lub reprezentująca ją kancelaria prawna powinna wysłać do sprawcy oficjalne wezwanie do dobrowolnej zapłaty odszkodowania. Z racji tego, że wypłata odszkodowania przez sprawcę pobicia jest dobrowolna, zazwyczaj rekompensata nie jest wypłacana. Bardzo często sprawca ignoruje wezwania przesyłane przez poszkodowanego. Pewną szansą na uzyskanie rekompensaty na pozasądowej drodze może być zatrudnieni sprawnej kancelarii prawnej, która będzie potrafiła, zawrzeć ugodę z winnym pobicia. Może się to udać, jeśli będzie chciał on uniknąć długotrwałego i kosztownego procesu. Jednak, gdy sprawca pobicia odmawia rekompensaty i nie chce podpisać ugody, konieczne jest założenie sprawy z powództwa cywilnego. Pozew należy złożyć w Sądzie Rejonowym, Wydziale Cywilnym właściwym dla zamieszkania osoby poszkodowanej lub miejsca zdarzenia.

Należy też wspomnieć, że odszkodowanie za pobicie można uzyskać już na etapie toczenia się sprawy karnej. W praktyce jednak nie jest zalecane stosowanie tej ścieżki, ponieważ rekompensaty w procesie karnym są o wiele mniejsze niż w sadzie cywilnym. Wynika to z tego, że sądy traktują wypłacenie odszkodowania za pobicie jako kolejną (często w ich mniemaniu niepotrzebną) formę kary dla winnego zajścia. Często można też się spotkać z sumowaniem odpowiedzialności karnej i odszkodowawczej, która jest niekorzystna dla poszkodowanego.

Krok 4: jak wygląda sprawa sądowa o odszkodowanie za pobicie?

Należy zaznaczyć, że aby sprawa sądowa mogła się odbyć, należy znać sprawcę i wiedzieć kogo pozwać. Nie zawsze stroną sporu będzie osoba bijąca. Dzieje się tak np. gdy osobę poszkodowaną pobiją ochroniarze klubu nocnego, w którym się bawił. Wtedy stroną pozwaną nie są oni, a ich pracodawca, czyli właściciel lokalu.

Kolejna istotna rzecz to opłaty sądowe. Poszkodowany składający pozew o odszkodowanie za pobicie zobligowany jest do zapłacenia tzw. opłaty od pozwu. Opłata ta wynosi 5% od wnioskowanego przedmiotu sporu (wysokości odszkodowania). Innymi opłatami, z jakimi można się spotkać w toku postępowania sądowego za pobicie to np. koszty powołania niezależnych biegłych i ekspertów. Zazwyczaj też osoby poszkodowane decydują na wynajem adwokata, który je reprezentuje, co rodzi kolejne wydatki. Nie warto jednak z tego rezygnować, ponieważ sprawne poruszanie się w rzeczywistości procesowej, umiejętność przesłuchiwania świadków czy przedstawiania dowodów są kluczowe w powodzeniu sprawy.

W przypadku wygrania postępowania sądowego i zasądzenia odszkodowania należy również pamiętać, aby koniecznie wszcząć procedurę egzekucyjną, czyli skierować sprawę do komornika. Zabezpieczy on majątek sprawcy pobicia, dzięki czemu będzie miał on z czego wypłacić należne poszkodowanemu odszkodowanie.

odszkodowanie z oc sprawcy

Odszkodowania za pobicie nie są łatwym tematem. Zazwyczaj większość spraw kończy się w sądzie, bo sprawca sam z własnej woli nie chce zapłacić poszkodowanemu rekompensaty. Na walkę przygotować trzeba się również na sali sądowej. Mocne dowody i dobry adwokat to postawa w innym przypadku poszkodowany przegrywa sprawę i zamiast odszkodowania musi ponosić dodatkowe koszt, w postaci tych procesowych.

 

odszkodowania z oc

Odszkodowanie za wypadek na peronie kolejowym

0

Dworce kolejowe bywają niebezpieczne. Oblodzone czy mokre perony są przyczyną powstawania uszczerbków na zdrowiu zarówno w okresie zimowym, jak i letnim. Złamania czy zwichnięcia kończyn dolnych i górnych znacznie utrudniają podróżującym nie tylko dalszą podróż, ale i normalne funkcjonowanie. Często są też przyczyną ponoszenia sporych kosztów na leczenie czy rehabilitację. Wtedy poszkodowany zastawnika się czy za poślizgnięcie na peronie przysługuje odszkodowanie i do kogo zgłosić się z takim wnioskiem. Istotny jest również czas zgłaszania roszczenia. Zobacz, jak uzyskać odszkodowanie za poślizgnięcie się na peronie.

Poślizgnięcie się na peronie, gdzie szukać winnych?

Aby móc mówić o wypłacie odszkodowania trzeba najpierw znać winnego, czyli osobę lub podmiot, który ma tę rekompensatę wypłacić.

Jeśli doszło do wypadku na peronie, na początek należy ustalić, kto nim zarządza. Możliwości są dwie: jest to albo PKP alby inny podmiot, któremu PKP oddała konkretną część peronu w odpowiedzialność. Może się okazać, że miejsce zdarzenia na podstawie umowy lub w związku z ustawami szczególnymi zostało np. przekazane firmie sprzątającej, która odpowiedzialna jest za utrzymanie tam porządku i z tego zadania się nie wywiązała lub je zaniedbała. Ważna jest, aby wniosek o odszkodowanie złożyć do właściwego podmiotu, który odpowiada za utrzymanie czystości i konserwację peronu.

Kiedy można starać się o odszkodowanie za poślizgnięcie się na peronie?

Odszkodowanie za poślizgnięcie na peronie można otrzymać, jeśli miejsce zdarzenie było niewłaściwie zabezpieczone. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej o sygn. VI C 34/13  jako takie można uznać peron, który nie tylko nie był odśnieżony, ale również jego powierzchnia wymagała naprawy z powodu dziur i wyrw. Uzasadnieniem jest tutaj fakt, że z peronów kolejowych codziennie korzysta wiele osób w różnym wieku o różnym stanie zdrowia. Osoby te mają prawo oczekiwać, że zostaną zapewnione im bezpieczne warunki.

Kwestię utrzymania peronu w czystości warunkuje również ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art.5 ust.3 dokumenty uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomych torowisk pojazdów szynowych, znajdujących się na terenie gminy, należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących te torowiska.

Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę następuje wtedy, gdy zaszedł związek przyczynowo skutkowy pomiędzy funkcjonowaniem przedsiębiorstwa a szkodą. PKP czy też inny podmiot opiekujący się peronem nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli szkoda nastąpiła na skutek siły wyższej lub z wyłącznej winy poszkodowanego. Odszkodowanie za poślizgnięcie się na peronie można więc otrzymać tylko, jeśli szkoda wystąpiła w następstwie działania lub zaniechania.

W jakim terminie można składać wniosek o odszkodowanie za poślizgnięcie się na peronie?

Poszkodowany z wnioskiem o odszkodowanie może wystąpić do 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie związane z jej naprawienie. Oznacza to, że z roszczeniem może wystąpić nawet 10 lat po ujawnieniu się szkody i od tego momentu należy liczyć 3 lata.

odszkodowanie z oc sprawcy

 

odszkodowania z oc

Renta po wypadku

0

Wypadki komunikacyjne mogą i często prowadzą do uszkodzeń ciała, które są odczuwalne przez długi czas, a nie raz i do końca życia. Uszczerbki na zdrowiu, jakich może doznać poszkodowany, sprawiają, że może on nie być zdolny do wykonywania pracy zarobkowej lub będzie zmuszony do przekwalifikowania się. W takich sytuacjach osoba poszkodowana ma możliwość ubiegania się o wypłatę renty stałej lub okresowej z ubezpieczenia OC sprawcy lub z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Sprawdź, co musisz wiedzieć o rencie powypadkowej.

Kiedy można ubiegać się o rentę powypadkową?

Sytuacje, w których ofiara wypadku może ubiegać się o rentę powypadkową, określa art. 444 Kodeku Cywilnego. Mówi on, że o tę formę świadczenia starać się mogą poszkodowani, którzy utracili całkowitą lub częściową zdolność do pracy zarobkowej oraz ci, których potrzeby się zwiększyły, a szanse powadzenia w przyszłości zmniejszyły. Przesłanki te muszą występować łącznie.

Zgodnie z orzecznictwem sądowym renta na zwiększone potrzeby przysługuje, gdy istnieje konieczność podejścia przez osobę poszkodowaną stałego leczenia, uczestnictwa w kuracjach, rehabilitacji wynajmu osoby do opieki lub gdy ujawni się konieczność ponoszenia stałych kosztów związanych z poprawą lub zapobieganiem się pogorszenia zdrowia. Należy wspomnieć, że przyznanie renty na zwiększone potrzeby nie jest uwarunkowane tym, że poszkodowany  te potrzeby faktycznie zaspokaja i ponosi związane z tym wydatki. Do jej przyznania wystarczy samo istnienie zwiększonych potrzeb.

Jak otrzymać rentę powypadkową?

Starania o otrzymanie renty powypadkowej należy rozpocząć od zdobycia zaświadczenia lekarskiego. Dokument ten powinien wskazywać zakresie, jaki obejmują zwiększone potrzeby poszkodowanego wraz ze wskazaniem czasu, w jakim będą one występować. Na poparcie słów lekarza dobrze jest zgromadzić też inne dowodu np. rachunki czy faktury za leki, rehabilitacje itd.

odszkodowanie z oc sprawcy

Ile wynosi renta powypadkowa?

Wysokość renty na zwiększone potrzeby obejmuje m.in. koszty leczenia, opieki i ewentualnych zabiegów rehabilitacyjnych. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie. Może ona mieć charakter stały lub okresowy. Uzależnione jest to od tego, czy uszczerbki na zdrowiu poszkodowanego mają charakter odwracalny, czy też nie. Jeśli lekarze orzekną, że ofiara wypadku nie ma szans wrócić do zdrowia, przyznawana renta powypadkowa jest dożywotnia.

Z racji tego, że wiele firm ubezpieczeniowych dąży do zaniżania świadczeń wypłacanych ofiarom wypadków poszkodowany, który stara się o rentę na zwiększone potrzeby, powinien dobrze przygotować wniosek o to roszczenie. Konieczne jest przedstawienie szczegółowej i kompletnej dokumentacji wypadku oraz doznanych w jego wyniku uszczerbków na zdrowiu. Aby prawidłowo oszacować wysokość renty powypadkowej, można też skorzystać z pomocy rzeczoznawcy lub biegłego. Poszkodowany nie może także zapomnieć, że jeśli nie jest usatysfakcjonowany wysokością świadczenia przyznanego przez ubezpieczyciela, może się odwoływać od tej decyzji i negocjować z towarzystwem.

 

odszkodowania z oc

Czym różni się wypadek od kolizji?

0

Liczba zdarzeń drogowych z uczestnictwem pojazdów mechanicznych utrzymuje się od lat na tym samym, wysokim poziomie. Jednak nie wszystkie te zdarzenia przebiegają z taką samą intensywnością i mają takie same konsekwencje. Gro, kierowców, nawet tych z dużym stażem nie wiem, w jaki sposób kwalifikowane są zdarzenia drogowe. Oznacza to, że nie wiedzą, w czym uczestniczą, a co za tym idzie, jakie konsekwencje czekają ich z tego tytułu. Warto więc poznać konkretne definicje zdarzeń komunikacyjnych, które mogą wystąpić na drodze oraz przepisy, które się ich dotyczą.

Czym jest kolizja drogowa?

Największa ilość kierowców ma do czynienia z kolizjami drogowymi. Są to zdarzenia komunikacyjne, w których ucierpiały jedynie nieożywione podmioty np. samochody lub elementy jezdni, ulicy. O kolizji drogowej mówi też, gdy naruszeń czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia dozna jeden z uczniów zdarzenia, a uszczerbek na zdrowiu trwa poniżej 7 dni.

W przypadku, gdy kierowca uczestniczy w kolizji drogowej, zobowiązany jest do określonego zachowania. Przede wszystkim powinien się on upewnić, że pasażerom i kierowcy drugiego samochodu nic nie jest, a następnie podjąć działania, które sprawią, że nie będzie utrudniał ruchu na jezdni. Oznacza to, że musi on usunąć samochód na pobocze i oznaczyć go trójkątem ostrzegawczymi. Następnie powinien spróbować dojść do porozumienia z właścicielem pojazdu co do winnego zajścia. Jeśli uda się to ustalić, spisuje się dokument o tym mówiący oraz wykonuje dokumentację fotograficzną powstałych szkód. Jeśli żaden z uczestników zdarzenia nie poczuwa się do winy lub jeden uciekł z miejsca zdarzenia, konieczne jest wezwanie służb porządkowych. Szkody spowodowane przez kolizję samochodową zgłasza się do ubezpieczyciela sprawcy. To z jego OC wypłacana jest rekompensata finansowa nazywana odszkodowaniem.

Czym jest wypadek drogowy?

Wypadek drogowy jest zdarzeniem zdefiniowanym w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Definicja ta mówi, że z wypadkiem mamy do czynienia, kiedy w jego wyniku osoba biorąca w nim udział poniosła śmierć lub doznała obrażeń ciała oraz szkody w mieniu (np. uszkodzenia samochodu). Szkody na osobie, czyli uszczerbku zdrowia muszą być długotrwałe i trwać powyżej 7 dni. Jeśli tak nie jest, to mówimy o kolizji, a nie o wypadku.

W przypadku, gdy uczestniczy się w wypadku, obowiązkiem kierowca jest wezwanie służb ratowniczych oraz policji. Należy też nie przestawiać pojazdów, tylko zabezpieczyć je trójkątami ostrzegawczymi. Przybyła na miejsce policja ustala przebieg zdarzenia oraz wskazuje winnego zajścia. W przypadku wypadku powstałe szkody należy również zgłosić do firmy ubezpieczeniowej sprawcy. Osoby poszkodowane zarówno kierowca, jak i pasażerowie mogą liczyć na wypłatę świadczeń w formie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Jeśli wypadek miał daleko idące konsekwencje na zdrowiu, można tu mówi o pozostałych świadczeniach np. rencie powypadkowej.

Jak więc widać kolizja od wypadku znacząco się różni. Przede wszystkim różne są obowiązki kierowcy biorącego udział w danym zdarzeniu drogowym. Warto zdać sobie z nich sprawę, aby nie popełnić błędu przy kwalifikowaniu zajścia, a tym samym nie działać na własną niekorzyść.

 

odszkodowania z oc

Obowiązki pracodawcy przy wypadku przy pracy

0

Wypadki przy pracy to zdarzenia, które mają miejsce zarówno w zakładzie pracy, jak i poza nim np. w drodze do pracy. Jeśli pracownik padnie ofiarą takiego zdarzenia, należy mu się odszkodowanie wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także w niektórych przypadkach od pracodawcy. Zanim jednak przejdzie się do rekompensat finansowych, pracodawca jest zobowiązany do spełniania szeregu czynności pozwalających ustalić, czy do wypadku przy pracy faktycznie doszło. Do czynności tych pracodawca zobowiązany jest przez prawo, a niedopełnienie tego obowiązku sprawia, że naraża się na przykre konsekwencje.

Czym jest wypadek przy pracy?

Definicję wypadku przy pracy można znaleźć w art. 3 ustawy o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 roku.  Definicja ta mówi, że za wypadek przy pracy możemy uznać nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną. W wyniku tego zdarzenia następuje uraz albo śmierć. Co więcej, zdarzenie to musi wystąpić w związku z pracą, a więc:

 • Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub tych zleconych przez pracodawcę,
 • Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz zatrudniającego, nawet bez jego polecenia,
 • W czasie pozostawania pracownika do dyspozycji pracodawcy, czyli w drodze między jego siedzibą a miejscem wykonywania obowiązków wynikających z umowy o pracę.

O wypadku przy pracy mówimy również w przypadku, gdy wydarzy się on w trakcie podróży służbowej,  szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, wykonywania zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Obowiązku pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy

Szczegółowy wykaz obowiązków pracodawcy związanych z wypadkiem przy pracy określa Kodeks Pracy. Zalicza on do nich przede wszystkim:

 • Podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zagrożenia,
 • Udzielenie osobie poszkodowanej pierwszej pomocy,
 • Ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku wraz z zastosowaniem środków zapobiegających podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Ponadto pracodawca zobowiązany jest do poinformowania o zdarzeniu właściwego okręgowego inspektora pracy oraz prokuratora,  jeśli mówimy o wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym.

W dalszej kolejności pracodawca jest zobligowany do zabezpieczenia miejsca wypadku. W tym celu musi on: nie dopuścić do miejsca zdarzenia osób niepowołanych, nie uruchamiać bez konieczności maszyn i urządzeń, które zostały wstrzymane w związku ze zdarzeniem oraz nie zmieniać ich położenia.

Zespół powypadkowy w miejscu pracy

W obowiązkach pracodawcy leży również ustalenie przebiegu zdarzenia. W związku z tym musi on powołać zespół powypadkowy. W jego skład wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. Zespół ten ma za zadanie dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz zbadać warunki wykonywania pracy oraz inne okoliczności, które mogły przyczynić się do wypadku. W ramach swoich czynności zespół zbiera dowody oraz relacje świadków. W terminie 14 dni od rozpoczęcia pracy zespół powypadkowy zobligowany jest to przygotowanie protokołu powypadkowego. Dokument ten sporządzany jest zagodnie z wytycznymi znajdującymi się w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 roku w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

 

odszkodowania z oc

Cesja praw przy umowach ubezpieczenia: czym jest i jak działa?

0

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z niemałym ryzykiem. Dlatego też przedsiębiorcy, którzy chcą spać spokojnie, powinni zawrzeć umowy ubezpieczenia odnośnie wszystkich wartościowych dla nich rzeczy. Niektórzy z nich mogą być również zobligowani do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Polisa OC ma na celu minimalizację szkód, które mogą wyrządzić w trakcie świadczenia swoich usług. W tym momencie dochodzi również do cesji praw przy umowie ubezpieczeniowej. Zobacz, na czym ona polega.

Ubezpieczenie OC dla przedsiębiorcy

Jeśli w wyniku działalności przedsiębiorstwa dojdzie do wyrządzenia szkody innemu podmiotowi/osobie przedsiębiorca jest zobowiązany poinformować o tym firmę, u której wykupił polisę OC. Musi też dostarczyć wszystkie dokumenty dotyczące sprawy. Na tej podstawie zostanie wszczęte postępowanie dotyczące likwidacji szkody. W jego trakcie zostaną ustalone okoliczności wydarzenia, wartość szkody, a także wysokość odszkodowania dla poszkodowanego.

  

Czym jest cesja ubezpieczeniowa?

W toku procedury likwidacji szkody dojdzie również do cesji odszkodowania. Cesja jest instytucją prawa cywilnego, która polega na przeniesieniu praw z wierzytelności na określoną osobę. Polega ona na tym, że cesjonariusz, czyli osoba trzecia nabywa prawo do wypłaty odszkodowania ustalonego przez firmę ubezpieczeniową. Umowa cesji zawierana jest przy różnego rodzaju ubezpieczeniach. Może dotyczyć zarówno odpowiedzialności cywilnej, jak i ubezpieczenie kredytów pod hipotekę.  Mówiąc prosto, cesja ubezpieczenia oznacza przeniesienie praw, które są zawarte w umowie ubezpieczeniowej. Podmiot, na który dokonywana jest cesja, staje się jedynym dysponentem prawa do przedmiotu umowy, co oznacza, że umowa jest problemem wierzytelności. W ubezpieczeniach oznacza to, że przedsiębiorca zobowiązuje firmę ubezpieczeniową, u której posiada wykupiona polisę do wypłacenia odszkodowania za wyrządzone szkody, konkretnej osobie, na rzecz, której ustawiono zastrzeżenie.

Jak zawiera się umowę cesji ubezpieczenia?

Umowa cesji ubezpieczenia zawierana jest dopiero z chwilą wyrządzenia szkody. Zawiera się ją na piśmie, w celu uniknięcia późniejszych wątpliwości i niejasności. Jej zapisy muszą jasno określać podmiot cedujący prawo oraz cesjonariusza (nabywającego). W umowie cesji trzeba też podać stosunek prawny, z którego to nabycie wynika oraz określić przedmiot cesji. Należy zaznaczyć, że umowę cesji da się także anulować. W tym celu należy wstąpić do swojego ubezpieczyciela z odpowiednim wnioskiem. Trzeba jednak liczyć się z tym, że firma ubezpieczeniowa zażąda zgody osoby na rzecz, której owa cesja została ustanowiona. Sama cesja wygasa wraz z upływem ubezpieczenie i nie jest wznawiana samoistnie w przypadku podpisania nowej umowy ubezpieczeniowej.

Po co są podpisywane umowy cesji ubezpieczeniowej?

Podstawowym zadaniem umów o cesję ubezpieczeniową jest ułatwienie i przyspieszenie czasu wypłaty odszkodowania poszkodowanemu. Umowa cesji ubezpieczeniowej jest więc postrzegana jako narzędzie ułatwiające zakończenie procedury likwidacji szkody, która powstała w wyniku działania przedsiębiorstwa.

 

odszkodowania z oc

Odkup odszkodowań OC i AC – na czym to polega?

0

Przedłużające się procedury likwidacji szkody oraz zaniżanie wysokości odszkodowań sprawiają, że coraz więcej osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych decyzje się na sprzedaż swoich roszczeń względem firmy ubezpieczeniowej. Pozwala im to na szybkie uzyskanie funduszy, które mają za zadanie naprawić szkodę powstałą w wyniku wypadku komunikacyjnego. Zobacz, na czym polega odkup i skup odszkodowań z polisy OC.

Skup odszkodowań z polisy OC sprawcy – na czym to polega?

Skup odszkodowań z polisy OC sprawcy wypadku polega na zakupie przez zewnętrzną firmę lub kancelarię prawa do ubiegania się o wypłatę roszczenia w imieniu poszkodowanego. Za te prawa osoba poszkodowana otrzymuje środki finansowe nazywane dopłata do odszkodowania. Odkup ubezpieczeń dotyczy tylko części spornej roszczenia, np. tej zaniżonej i nie obejmuje bezspornej części odszkodowania, która została wypłacona przez ubezpieczyciela.

Jak sprzedać prawo do odszkodowania?

Pierwszym krokiem uzyskania dopłaty do odszkodowania jest wybór firmy, z którą chce się nawiązać współpracę. Na rynku działa wiele podmiotów, które zajmują się odkupem i skupem odszkodowań od osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Cześć z nich oferuje bezpłatną analizę złożonego wnioski i dokumentacji. Analizowane przez te firmy dokumenty to przede wszystkim kosztorysy wykonanie przez firmę ubezpieczeniową i wyceniające szkodę oraz dokumenty pojazdu takie jak dowód rejestracyjny.

Badając te dokumenty, firmy skupujące odszkodowania, mogą przewidzieć, jaką wysokość dopłaty do rekompensaty może otrzymać osoba poszkodowana. Dopłata do odszkodowania rozumiana jest tutaj jako cena, którą oferuje firma za odkup odszkodowania. O tym, czy cena odkupu jest satysfakcjonująca, decyduje sam klienta. Jeśli uzna, że tak jest, musi dokonać formalności związanych ze sprzedażą swojego prawa do odszkodowania.

Jak przebiega procedura odkupu odszkodowań z polisy OC?

Odkup odszkodowań jest procesem prostym i szybki. Pierwotna analiza przedstawionych dokumentów pozwala dowiedzieć się na, ile firma wycenia odszkodowanie komunikacyjne. Następnie czekają formalności związane z odkupieniem szkody. Potem następuje praca kancelarii lub firmy, która ją nabyła. Polega ona na negocjacjach i walce z firmą ubezpieczeniową o wypłatę wyższej rekompensaty. Większość firm zajmujących się skupem odszkodowań za swoje honorarium uważają określony wcześniej procent od uzyskanej sumy odszkodowania. Oznacza to, że w proces uzyskiwania wysokiej rekompensaty jest bardzo zaangażowana, bo dzięki temu może sama zyskać. Często takie sprawy kończą się w sądzie, należy jednak zaznaczyć, że w cały proces nie jest uwikłana osoba poszkodowana, a firma, która nabyła prawo do szkody.

Kiedy można dokonać sprzedaży szkody?

Poszkodowany może skorzystać  z opcji skupu odszkodowań zarówno w przypadku, gdy rekompensata będzie wypłacone z polisy AC, jak i OC. Odszkodowanie można sprzedać, jeśli wcześniej nie zostało ono odsprzedane innej firmie – ponowna sprzedaż jest przestępstwem oraz tylko i wyłącznie w przypadku, gdy nie podpisało się z firmą ubezpieczeniową ugody, która zamyka drogę od dalszych roszczeń.

 

odszkodowania z oc

Odzyskiwanie ubezpieczeń. Dochodzenie odszkodowań z OC, AC i NN

0

Zgodnie z przepisami każdy kierowca zobowiązany jest od posiadania ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, czyli polisy OC. Oprócz tego może on zainwestować w dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe, które pozwolą mu lepiej chronić siebie, przewożonych pasażerów oraz samochód. Mowa tutaj przede wszystkim o ubezpieczeniach autocasco (AC) oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Każde z tych ubezpieczeń obejmuje inny zakres odpowiedzialności, a także wiąże się z tym, że inaczej w ich ramach wygląda dochodzenie odszkodowania. Zobacz jak starać się o likwidację szkody w przypadku ubezpieczeń AC, OC i NNW.

Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych jest tym obowiązkowych. Jego celem jest zminimalizowanie skutków szkód, które powstają w wyniku winy kierującego pojazdem np. w trakcie wypadku czy kolizji drogowej. Ubezpieczenie to chroni więc właściciela pojazdu od ekonomicznych skutkach wyrządzonych szkód i tych materialnych i tych na osobie. Dochodzenie odszkodowania z polisy OC jest możliwe, jeśli sprawca jest zobowiązany na mocy prawa do naprawienia wyrządzonej szkody.

Z polisy OC sprawcy wypadku wypłacanych jest szereg świadczeń odszkodowawczych, nie tylko to wiążące się z naprawą uszkodzonego pojazdu. Pozostałe roszczenia, które są pokrywane z tego ubezpieczenia to te związane ze szkodami na osobie np. uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia, śmiercią. Poszkodowany lub jego bliscy w tym wypadku mogą liczyć na:

 • Zwrot kosztów leczenia, zakupu leków, zabiegów rehabilitacyjnych, opieki osób trzecich, itd.,
 • Zwrot utraconego dochodu, który jest wynikiem niemożności podjęcia pracy zarobkowej z powodu doznanych,
 • Zadośćuczynienie za krzywdy,
 • Odszkodowanie rekompensujące pogarszającą się sytuację materialną,
 • Zwrot kosztów pogrzebu,
 • Renty powypadkowe, w tym świadczenia alimentacyjne.

Jak starać się o odszkodowanie z OC sprawcy?

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku wypłacane jest na podstawie dokumentacji medycznej oraz dowodów zajścia zdarzenia np. fotografii z miejsca wypadku, nagrań monitoringu, protokołów policyjnych czy oświadczenia o winie. Szkodę zgłasza się bezpośrednio do ubezpieczyciela, który zobowiązany jest do zbadania okoliczności wypadku oraz na podstawie tego oraz materiałów dostarczonych przez poszkodowanego ustalić wysokości odszkodowania. Proces likwidacji szkody oraz wypłata roszczenia następuje do 30 dni od daty zgłoszenia przez poszkodowanego zdarzenia. Termin ten w sytuacjach nadzwyczajnych może być przedłużony do maksymalnie 90 dni, a w przypadku procesu sądowego – do jego zakończenia.

Ubezpieczenie NNW w przypadku szkoda komunikacyjnych

Ubezpieczenie NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków jest ubezpieczeniem dowolnym. Może go wykupić każdy kierowca, który dodatkowo chce chronić siebie oraz pasażerów pojazdu. Składki na polisę NNW są dość niskie i takie też jest wypłacane z niej odszkodowanie. Polisy NNW dla kierowców charakteryzują się szerokim zakresem odpowiedzialności ubezpieczyciela. Do jej plusów zalicza się również to, że odszkodowanie z niej mogą być wypłacane nawet sprawca zdarzeń drogowych.

Jak starać się o odszkodowanie z polisy NNW kierowcy?

Szczegółowy proces dochodzenia roszczeń z polisy NNW określony jest w umowie ubezpieczeniowej, a dokładnie w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ustalają one przedmiot ubezpieczenia oraz zakres odpowiedzialności towarzystwa, a także informują o terminach zgłaszania roszczeń i ich wypłacie. W OWU można znaleźć także informacje, na jakiej podstawie będzie ustalana wysokość odszkodowanie. Ubezpieczenie NNW jest niezależne od tego z polisy OC sprawcy – dla poszkodowanego oznacza to, że może starać się o obydwa odszkodowanie.

Ubezpieczenie autocasco pojazdu mechanicznego

Dodatkowym ubezpieczeniem, które może wykupić właściciel samochodu, jest też polisa AC, czyli autocasco. Ma ona chronić pojazd przed zdarzeniami losowymi, a właściciela przed finansowymi konsekwencjami w przypadku uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży, utraty lub zniszczenia samochodu i jego wyposażenia. Polisa obejmuje swoim zasięgiem zarówno w sytuacjach, w których kierowca był, jak i nie był winny. Wysokość składki polisy AC determinuje zakres odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej. Im jest on wyższy, tym ubezpieczenie AC samochodu jest droższe. W ramach polisy autocasco kierowcy mają możliwość do kupienia m.in. pełnej obsługi serwisowej, która obejmuje np. samochód zastępczy czy naprawę w autoryzowanym serwisie, ubezpieczenie bagażu, pokrycia organizacji kosztów wynajęcia hotelu na czas naprawy pojazdu w podróży.

Jak starać się o odszkodowanie z autocasco?

O odszkodowanie z autocasco starać może się tylko właściciele pojazdu. Wypłacone ono zostanie w przypadku stwierdzenia szkody majątkowej poniesionej przez niego. Aby otrzymać świadczenie, musi on zgłosić powstałą szkodę do ubezpieczyciela oraz przedstawić dowody na jej powstanie np. dokumentację fotograficzną. Na tej podstawie zostanie wszczęte postępowanie likwidującej szkodę, które obejmie ustalenie okoliczności, odpowiedzialności i zasadności przyznania świadczenia. Jeśli ubezpieczyciel nie będzie miał wątpliwości co do szkody i nie powstanie ona w wyniku wykluczeń odpowiedzialności, zapłaci odszkodowanie. Standardowy czas oczekiwania na nie to 30 dni, jednak termin ten nie jest regulowany ustawa, a wewnętrznymi umowami klient-ubezpieczyciel.

 

odszkodowania z oc

Firmy i kancelarie odszkodowawcze – czy warto korzystać z ich usług?

0

Procedury starania się o odszkodowanie w firmie ubezpieczeniowe potrafią wyprowadzić z równowagi niejednego stoika. Przedłużające się badanie okoliczności wypadku, utrudniania związane z dokumentacją, stawanie tzw. okoniem pracowników towarzystw ubezpieczeniowych, wszystko to sprawia, że wielu poszkodowanych swoje sprawy o odszkodowanie decyduje się powierzyć profesjonalistom, czyli firmom, które na co dzień zajmują się odzyskiwaniem odszkodowań.  Jednak przed podjęciem decyzji zawsze zastawiają się czy warto nawiązać taką współpracę i jakie są jej plusy. Zobacz, czy warto korzystać z firm odszkodowawczych w Polsce.

Kiedy brakuje wiedzy…

Większość kierowców wie, że ich obowiązkiem jest wykupienie polisy OC, większość zdaje sobie również sprawę, czym jest polisa AC. Jednak w chwili wypadku, czyli poważniejszej kolizji, szczególnie jeśli ona zdarza się po raz pierwszy, traci zimną krew i głowę. Chociaż poszkodowani zdają sobie sprawę, z mogą uzyskać odszkodowanie, to nie widzą jak, gdzie i kiedy zgłosić się po takie. Widząc sterty papierów i dokumentów, jakich oczekuje od nich firma ubezpieczeniowa, załamują ręce i uważają, że nie uda się im ich skompletować. Co więcej, decydując się sami wypełniać wnioski, często popełniają błędy, które mogą być karkołomne w skutkach i wpływać na wysokość odszkodowania.

Jednym  z nich jest niewłaściwe zakwalifikowanie sprawy, np. staranie się tylko o jedno świadczenie w momencie, kiedy poszkodowanemu przysługuje kilka. Kolejnym często popełnianym błędem jest podpisywanie niekorzystnych ugód ubezpieczeniowych, które zamykają drogę do dalszych roszczeń. Od takich lapsusów, a co za tym idzie, otrzymania niższego odszkodowanie mogą uchronić firmy odszkodowawcze.

Potwierdzenie sprawy o odszkodowanie w ręce profesjonalistów

Przede wszystkim chcąc powierzyć sprawę firmie odszkodowawczej, należy sprawdzić, czy oddaje się ją w ręce profesjonalistów. Nie sztuka jest tutaj podpisanie niekorzystnej umowy z kancelarią, która pobierze wysokie honorarium za prowadzenie sprawy i nic nie załatwi. Stąd też należy sprawdzić nie tylko zapisy umowy, którą się pospisuje, ale także i opinie o firmie odszkodowawczej. Można to zrobić m.in. na formach internetowych czy w mediach społecznościowych. Dla podpowiedzi  firmą odszkodowawczą, która może pochwalić się wysokimi notami i dobrą skutecznością jest EuCO. Istotną kwestią dla poszkodowanego będzie również to, na jakich zasadach wypłacane jest honorarium firmie odszkodowawczej. Tutaj również EuCO proponuje jedno z korzystniejszych rozwiązań, czyli tzw. prowizję od sukcesu. Oznacza to, że poszkodowany zapłaci tylko wtedy, gdy odszkodowanie uda się uzyskać, wcześniej nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.

Prawnik czy firma odszkodowawcza?

Wielu poszkodowanych chcąc powierzyć sprawę o odszkodowanie, zastanawia się, czy lepiej wynająć jest prawnika, czy firmę odszkodowawczą. Oczywiście obie opcje są dobre, ponieważ poszkodowany znajduje się wtedy pod opieką profesjonalistów. Trzeba jednak pamiętać, że wynajem prawnika, radcy prawnego czy kancelarii prawnej wiąże się z koniecznością opłat od dnia ich wynajmu. Niewielu prawników zgadza się na wynagrodzenie prowizyjne bez podstawy. Oznacza to, że koszty ponosi się już od pierwszego dnia, co więcej, wynagrodzenie należy zapłacić, bez względu na to, czy wynik sprawy jest pozytywny, czy negatywny. Jest to znaczne utrudnienie dla osób, które zmagają się z niedoborem gotówki po wypadku samochodowym. Należy też pamiętać, że przy skomplikowanych i wielowątkowych sprawach wysokość odszkodowania może być niższa niż wynagrodzenie prawnika.

Kolejną kwestią jest to, że kancelaria prawne specjalizują się zazwyczaj tylko w jednym aspekcie ubezpieczeń np. od odpowiedzialności cywilnej, a co wtedy, jeśli sprawa dotyczy wypadku samochodowego, który przytrafił się poszkodowanemu w drodze do pracy? Tutaj wchodzi już kwestia odszkodowań za wypadek przy pracy. Pytaniem jest więc, czy kancelaria nieposiadająca doświadczenia w takich sprawach poradzi sobie z uzyskaniem adekwatnego do zdarzenia odszkodowanie. W tym zakresie firmy odszkodowawcze, szczególnie te duże proponują o wiele większy zakres usług oraz sztab prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach. I tak np. EuCO może wspomóc poszkodowanego nie tylko w walce o odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, ale również i w zakresie wypadku przy pracy, błędu medycznego, wypadku w gospodarstwie rolnym, wypadków w miejscach publicznych np. potknięć czy poślizgnięć. Takie szerokie spektrum pozwala działać wielotorowo i uzyskiwać wyższe kwoty rekompensat od firm ubezpieczeniowych.

Dzielić się procentem

Oczywiście współpraca z firmą odszkodowawczą oznacza, że należy wypłacić jej wynagrodzenie. Zazwyczaj następuje ono już po zakończonej i wygranej sprawie. Wynagrodzeniem tym jest procent od uzyskanego przez firmę odszkodowania. Procent ten ustalany jest jeszcze przed podpisaniem umowy o współpracy. Poszkodowany powinien pamiętać, że może on negocjować z firmą odszkodowawczą warunki oraz wynagrodzenie. Jest ono w głównej mierze uzależnione od stopnia skomplikowania sprawy, zgromadzonej przez poszkodowanego dokumentacji oraz dowodach oraz czas, jaki firma musi poświęcić na prowadzenie sprawy.

 

odszkodowania z oc

Europejskie Centrum Odszkodowań – opinie o współpracy z EuCO

0

Skorzystanie z pomocy firm odszkodowawczych pozwala na wywalczenie wyższego odszkodowania od ubezpieczyciela, a także sprawia, że poszkodowany nie musi sam zagłębiać się w meandry prawa ubezpieczeniowego i po nocach studiować Kodeksu Cywilnego. Jednak wybór firmy, które powierzy się swoją sprawę, nie jest łatwy. Na rynku działa wiele podmiotów, które twierdzą, że oferują ponad 99% skuteczność w uzyskiwaniu odszkodowań i nazywają siebie profesjonalistami. Jednak jak przychodzi co do czego, okazuje się, że poszkodowany musi zapłacić im honorarium za odszkodowanie, którego nigdy nie dostał. Od tych firm znacznie różni się jednak Europejskie Centrum Odszkodowań SA, znane również jako EuCO. Zobacz, dlaczego warto z nimi współpracować.

W czym może pomóc EuCO?

EuCO to lider na rynku odszkodowań w Europie Środkowo – Wschodniej. Firma wspiera poszkodowanych oraz ich bliskich w uzyskiwaniu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie: wypadków śmiertelnych, szkoda na pojeździe wypadków rolniczych, wypadków przy pracy, błędów medycznych potknięć i poślizgnięć. Swoje działania prowadzi na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. Może pochwalić się ponad 200 tysiącami osób, którym pomogło i dla których uzyskało ponad 1,5 mld zł odszkodowań.

EuCo w Polsce

Centrala Europejskiego Centrum Odszkodowań mieści się w Legnicy, jednak firma zatrudnia 30 tysięcy agentów na terenie całego kraju, którzy pomogą w składaniu wniosków o odszkodowanie. Dla poszkodowanego oznacza to, że nie musi on udawać się do siedziby firmy czy jej oddziału, aby zgłosić chęć współpracy, to agent przyjedzie do niego. Jest to duże ułatwienie dla osób, które w wyniku wypadków doznały poważnych obrażeń ciała czy uszczerbków na zdrowiu. Nad prawidłowym przebiegiem procesu likwidacji szkód czuwają nie tylko pracownicy terenowi, ale również i 200 osób zatrudnionych w centrali firmy, którzy codziennie  pomagają uzyskać wyższe rekompensaty z tytułu wypadków. Od 2010 roku firma notowana jest również na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W czym pomoże firma odszkodowawcza?

Najogólniej mówiąc Europejskie Centrum Odszkodowań, pomaga poszkodowanym w uzyskiwaniu rekompensat finansowych za doznane szkody. Przedstawiciele EuCO w imieniu osób poszkodowanych negocjują z towarzystwami ubezpieczeniowymi wysokość wypłacanych świadczeń. Nie skupiają się tu tylko na odszkodowaniach za straty materialne związane z naprawą pojazdów uszkodzonych w wypadkach, ale także i prowadzą sprawy o zadośćuczynienie, zwrot kosztów holowania, najmu samochodu zastępczego, śmierci najbliższych, zwrot kosztów dojazdu do lekarzy, opieki zdrowotnej, roszczeń rentowych, itd.

W działaniach tych pomaga własna kancelaria prawna, która nie tylko działa na drodze pozasądowej, ale również i prowadzi sądowe postępowanie cywilne o odszkodowania. Jak podaje firma, tylko w 2015 roku prowadziła ona ponad 13,7 tysiąc spraw sądowych o odszkodowanie. Dla poszkodowanego oznacza to nic innego jak otrzymanie kompleksowe wsparcia na każdym etapie ubiegania się o roszczenie i bez względu, na to jakich świadczeń to roszczenie miałoby dotyczyć.

EuCO – czy warto z nich skorzystać?

Oprócz kompleksowej obsługi i profesjonalnej kadry Europejskie Centrum Ubezpieczeń wprowadziło do swojej oferty szereg nowatorskich rozwiązań wspomagających klientów w czasie  starania się o odszkodowanie. Mowa tutaj o takich usługach jak skorzystanie z floty samochodowej firmy  na czas naprawy samochodu po wypadku czy kolizji. Z wynajmu samochodu zastępczego EuCO można skorzystać na terenie całej Polski za pomocą aplikacji mobilnej. Poszkodowany w niedługim czasie otrzymuje samochód zastępczy tej samej klasy, co ten, który uległ uszkodzeniu. Firma oferuje również możliwość szybkiego uzyskania środków na niezbędne leczenie i rehabilitacje. Środki te można otrzymać jeszcze przed wypłatą odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Opłaty w EuCO

Klienci, którzy zdecydują się na skorzystanie z usług Europejskiego Centrum Odszkodowawczego, otrzymują również dogodne warunki finansowe. Nie są oni zobowiązani do uiszczania opłat wstępnych ani innych opłat za prowadzenie sprawy. Firma pobiera wynagrodzenie dopiero w momencie pozytywnego zakończenia sprawy i uzyskania przez klienta odszkodowania. Co więcej, prowizja w wysokości 25% i pobierana jest nie od całości kwoty odszkodowania, która poszkodowany otrzymał od towarzystwa ubezpieczeniowego, ale od tej, która została dodatkowo wywalczona przez Europejskie Centrum Odszkodowań. Takie podejście sprawia, że opinie o EuCO są pozytywne i liczba zadowolonych klientów stale rośnie. Z pochlebnymi opiniami o firmie odszkodowawczej można zapoznać się nie tylko na ich stronie www, ale i na firmach internetowych oraz w mediach społecznościowych. Wartym odnotowania jest również fakt, że działania Europejskiego Centrum Odszkodowawczego oceniane są przez podmioty zewnętrzne, które przyznają zarówno firmie, jak i jej kadrze liczne odznaczenie i certyfikaty. Zaufanie do firmy budzi również jej szeroka dzielność na polu społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

odszkodowania z oc
odszkodowanie

ZOBACZ TEŻ