Uzyskaj odszkodowanie

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy?

0

Ubezpieczenie OC to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Wypłacane jest ono poszkodowanemu w przypadku spowodowania przez niego szkody. Ubezpieczyciel, u którego wykupiło się polisę, pieniądze powinien wypłacić jak najszybciej, nie uchylając się od swojej odpowiedzialności. Jednak jak pokazuje, praktyka szybka wypłata ubezpieczenia OC, jest bardzo rzadka. Zazwyczaj firmy ubezpieczeniowe termin wypłaty przeciągają do maksimum.

Przepisy dotyczące wypłaty odszkodowania z OC

Do szybkiej wypłaty odszkodowania z tytułu polisy OC ubezpieczycieli zobowiązują krajowe przepisy prawa. Zostały one tak skonstruowane, aby maksymalnie skrócić czas oczekiwania na likwidację szkody.  Przepisy te to przede wszystkim zasada actio directa. Zakłada ona możliwość bezpośredniego zgłoszenia swoich roszczeń do firmy ubezpieczającej, z pominięciem sprawcy wypadku. Co ważne, zasada ta mówi, że towarzystwo ubezpieczeniowe do zgłoszonego wniosku powinno się odnieść do 30 dni od dostarczenia przez poszkodowaną osobę wymaganych dokumentów. W tym czasie musi ono przeprowadzić likwidację szkody.

Nie dotyczy to jednak sytuacji, w których wynikły komplikacje. Jeżeli takowe miały miejsce i ubezpieczyciel zawiadomił o nich poszkodowanego, wyjaśnienie sprawy oraz wypłata odszkodowania OC może pociągnąć maksymalnie się do 90 dni. W tej sytuacji firma ubezpieczeniowa ma obowiązek wypłacić odszkodowanie do 2 tygodni od dnia, w którym zostały wyjaśnione okoliczności wypadku.

Należy też pamiętać, że wyżej podane terminy nie obowiązują, jeśli postępowanie wyjaśniające dotyczące wypadku toczy się przed sądem. Wtedy wypłata odszkodowania możliwa jest dopiero po wydaniu prawomocnego wyroku sądu.

Mimo jednak tak preferencyjnych dla poszkodowanych zapisów ustawy, w praktyce często się okazuje, że na wypłatę odszkodowania muszą oni czekać o wiele dłużej. Często  też zdarzają się sytuacje, w których otrzymują oni negatywna odpowiedź z zakładu ubezpieczeń. Jako jej przyczyny podawany jest brak podstaw do wpłaty odszkodowania lub też chęć uchylenia się od odpowiedzialności. W przypadku braku pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy poszkodowany może jednak dochodzić swoich praw.

odszkodowanie z oc sprawcy

Co zrobić jak ubezpieczyciel nie chce wypłacić pieniędzy?

W przypadku, gdy ubezpieczyciel nie chce wypłacić ubezpieczenia, należy zapoznać się z tym, jakie prawa nam przysługują. Można je znaleźć w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. W skrócie mówi ona, że zakład ubezpieczeń na decyzję i wypłatę odszkodowania ma 30 dni od dostarczenia kompletnej dokumentacji. Jeśli termin ten nie jest wystarczający do ocenienia szkód, ubezpieczyciel jest zobowiązany do poinformowania poszkodowanego na piśmie o tym fakcie oraz wskazania nowego terminu rozpatrzenia sprawy. W trakcie 30 pierwszych dni poszkodowany powinien także otrzymać bezsporną część odszkodowania. Jeżeli takiej sumy się nie otrzyma, to zgodnie z prawem może domagać się wypłacenia odsetek ustawowych. Odsetki te naliczane są od pierwszego do ostatniego dnia opóźnienia w wypłacie odszkodowania.

Ustawa przewiduje również sytuacje, w której decyzja ubezpieczyciela jest negatywna. W przypadku gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania lub zgadza się na kwotę niższą niż wnioskowana, zobrazowany jest on do wyjaśniania oraz podania podstawy prawnej, na której opiera swoją decyzję. Informacje te musi przesłać oficjalnym pismem, w którym zobligowany jest również poinformować poszkodowanego, że może on dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

Odsetki od ubezpieczenia OC

Stawką odsetek za opóźnienia jest równowartość stopy referencyjnej NBP, która powiększana jest o 5,5 punktu procentowego. Wysokość odsetek może być też regulowana umową podpisaną z ubezpieczycielem. W tym przypadku jednak ich stawka nie może być niższa niż ta, która wynika z kodeksu cywilnego. Należy mieć również na uwadze fakt, że przepisy ograniczają wysokość odsetek za opóźnienie do 200% minimalnej stawki z Kodeksu Cywilnego. W przypadku zwlekania z wypłatą odszkodowania poszkodowany może złożyć skargę do KNF-u na firmę ubezpieczeniową.

Reklamacja od decyzji ubezpieczyciela

Od negatywnej decyzji ubezpieczyciela co do wypłaty odszkodowania można i należy się odwołać. W tym celu konieczne jest złożenie reklamacji, w której wskazuje się na niewłaściwą ocenę wypadku oraz przytacza najistotniejsze fakty z nim związanym. Na rozpatrzenie reklamacji ubezpieczyciel ma nie więcej niż 30 dni. Termin ten może zostać wydłużony do 60 po poinformowaniu klienta –  tylko wypadku, gdy sprawa jest skomplikowane i problematyczna.  Jeżeli terminy te zostaną przekroczone, reklamacja zostaje automatycznie rozpatrzona na korzyść poszkodowanego.

Od decyzji ubezpieczyciela można również się odwołać do Rzecznika Finansowego lub w przypadku zgody dwóch stron zdecydować się na mediacje/arbitraż przed sądem polubownym.

Jak może pomóc Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, do której firma ubezpieczeniowa może przekazać sprawę, jeśli nie jest w stanie w ustawowych terminach, rozpatrzeć sprawy. O przekazaniu sprawy do UFG należy pisemnie poinformować poszkodowanego.

odszkodowania z oc

Przedawnienie zadośćuczynienia. Kiedy przedawni się nasze roszczenie?

0

W przypadku uszkodzenia ciała czy wywołania rozstroju nerwowego poszkodowanemu przysługuje prawo do zadośćuczynienia. Jest ono rekompensatą za doznane krzywdy. Jego wypłatę regulują przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym, a dokładnie art. 444 i 445. Szczegółowo mówią one m.in. o tym, w jakim terminie można starać się o roszczenie i po jakim czasie się ono przedawnia.

Kiedy przedawnia się roszczenie o zadośćuczynienie?

Kodeks Cywilny stanowi, że termin, w jakim można starać się o zadośćuczynienie, za naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolony wynosi 3 lata. Czas ten liczony jest od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie oraz osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Przepisy Kodeksu Cywilnego warunkują również, że czas dochodzenia rekompensaty z tytułu zadośćuczynienie nie może być dłuższy niż 10 lat, od terminu, w jakim nastąpiło wywołujące szkodę zdarzenie. Wyjątek stanowi tutaj sytuacja, kiedy szkoda wynikła z przestępstwa – zbrodni lub występku. Wtedy to roszczenie przedawnia się po 20 latach i nie mają tu zastosowania przepisy mówiące o terminie dowiedzenia się o szkodzie czy osobie zobligowany do jej naprawienia.

Przedawnienie roszczeń do zadośćuczynienia dla osoby małoletniej

Przepisy Kodeksu Cywilnego określają również, w jakim terminie o odszkodowanie może starać się osoba małoletnia, która doświadczyła uszczerbku na zdrowiu. W myśl przepisów termin przedawnienia upływa nie wcześniej niż 2 lata po uzyskaniu przez nią pełnoletności. Te reguły nie mają jednak zastosowania w przypadku zadośćuczynienia dla osoby małoletniej. Oznacza to, że nie może ona występować o uzyskaniu pełnoletności o zadośćuczynienie,  a jedynie o odszkodowanie, jeżeli szkoda jest majątkowa.

Przepisy dotyczące przedawniania prawa do roszczeń z tytułu zadośćuczynienia

Do ustalenia terminu przedawnienia roszczeń o zadośćuczynienie stosuje się przepisy natury ogólnej. Zgodnie z art. 118 Kodeksu Cywilnego w przypadku, gdy przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawniania liczony jest jako 10 lat, a termin przedawnienia dla roszczeń o świadczeniach okresowych oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata. Interpretacja tego przepisu mówi więc, że przedawnianie roszczenia o zadośćuczynienie wynosi 10 lat. Terminu tego nie da się skrócić lub wydłużyć przez jakiekolwiek działania. Czas liczony jest od dnia, w którym roszczenie stało się wykonalne, czyli, w którym poszkodowany dostąpił szkody.

odszkodowanie z oc sprawcy

Konsekwencje z przekroczenia terminu prawa do zadośćuczynienia

Osoby, które chcą otrzymać zadośćuczynienie, muszą ściśle przestrzegać ustalonych terminów. W przypadku, gdy roszczenie o zadośćuczynienie jest złożone później, niż mówią wymagane terminy ten, przeciwko komu się występuje, może uchylić się od jego zapłacenia. Wtedy otrzymanie zadośćuczynienia wiąże się z dobrą wolą sprawcy i koniecznością zrzeczenia się przez niego prawa do zarzutu przedawnienia. Takiego zrzeczenie nie może on jednak dokonać przed upływem terminu przedawniania się prawa do zadośćuczynienia.

 

odszkodowania z oc

Ile czasu trzeba czekać na odszkodowanie? Terminy wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń OC i AC

0

Poszkodowani w wypadkach chcą otrzymać odszkodowanie od ubezpieczyciela w jak najszybszym terminie. Jednak czas ich wypłaty jest ściśle określony przez prawo oraz umowy podpisywane z firmami ubezpieczającymi. Termin wypłaty uzależniony jest również od tego, czy czeka się na wypłatę AC, czy OC. Zobacz, w jakich terminach możesz liczyć na wypłatę odszkodowań.

W jakim terminie ubezpieczyciel wypłaca OC?

Przepisy prawa jasno mówią, że firma ubezpieczająca na wypłatę OC ma 30 dni. W tym terminie musi wypłacić bezsporną część  odszkodowania. W przypadku gdy wyjaśnienie wszystkich okoliczności zajścia było nie możliwe, termin ten może być przedłużony o 14 dni,  a następnie o 90. Terminy te nie mają jednak odniesienia do sytuacji, gdy wypadek samochodowy objęty jest postępowaniem sądowym karnym lub cywilnym. Wtedy ubezpieczyciel odszkodowanie może wypłacić dopiero po zapadnięciu prawomocnego wyroku sądu. Przedłużenie terminu wypłaty odszkodowania OC może również nastąpić w wynikać składanych reklamacji oraz odwołań od decyzji. Należy pamiętać, że podane terminy wlicza się czasu dostarczenia do ubezpieczyciela kompletnej dokumentacji i opisu zdarzenia.

W przypadku przedłużającego się terminu wypłaty odszkodowania firma ubezpieczeniowa jest zobowiązana o tym poinformować poszkodowanego na piśmie, wskazać przyczynę opóźnienia oraz wyjaśnić jakie działania zostały podjęte, aby wyjaśnić sytuację, a także poinformować, kiedy planowane jest zakończenie sprawy.  W przypadku braku podjęcia takich działań ubezpieczyciel naraża się na kary finansowe oraz konieczność wypłacenia odsetek poszkodowanemu za zwłokę  wypłacie odszkodowania. Ubezpieczyciela, który ociąga się z wypłatą odszkodowania, można również zaskarżyć do Komisji Nadzoru Finansowego. Po zbadaniu przez nią sytuacji ubezpieczyciel może zostać ukarany sankcjami finansowymi.

W jakim terminie ubezpieczyciel wypłaca AC?

W przypadku wypłaty AC sytuacja jest bardziej skomplikowana. Nie ma tutaj krajowych przepisów określających termin wypłaty takiego odszkodowania. Czas na jego wypłacenie ustalają same towarzystwa ubezpieczeniowe, stąd też terminy mogą być różne. Ogólna zasada oraz  dobre praktyki nakazują, aby odszkodowanie z ubezpieczenia AC zostało wypłacone do 30 dni od daty złożenia roszczenia. W tym terminie powinna również zapaść ewentualna decyzja negatywna o jego nieprzyznaniu. Jeżeli tak się stanie, ubezpieczyciel musi poinformować o swojej decyzji na piśmie wraz z wyjaśnieniem dokładnych przyczyn swojej negatywnej decyzji.  Jeżeli ubezpieczyciel podejmie decyzje o wypłacie odszkodowania AC, powinien on zachować 14 dniowy termin wypłaty liczony od dnia ustalenie wszystkich okoliczności wypadku  oraz 30 dniowy termin wypłaty bezspornej części odszkodowania.

Terminy te warunkowane są zapisami Kodeksu Cywilnego. Wiele firm ubezpieczeniowych zaznacza również terminy wypłaty odszkodowań z ubezpieczenia AC w podpisywanych umowach. Stąd też specjaliści polecają przed zawarciem takiej umowy dokładne sprawdzić, jakie znajdują się w niej zapisy dotyczące terminów odszkodowań AC.

odszkodowanie z oc sprawcy

 

odszkodowania z oc

Podwyżki ubezpieczeń OC. Dlaczego wzrosły ceny ubezpieczeń komunikacyjnych?

0
Podwyżki ubezpieczeń OC

Przez lata Towarzystwa Ubezpieczeniowe walczyły o klienta niską ceną, co pociągało za sobą nierzetelne rozliczanie szkód komunikacyjnych. Poszkodowany w wypadku samochodowym lub kolizji rzadko uzyskiwał pewną rekompensatę a na odszkodowanie musiał czekać długie miesiące.

odszkodowania z oc

Karambol a ubezpieczenie: kto wypłaci odszkodowanie?

0

Wraz z nadejściem jesieni oraz zbliżającą się zimą warunki drogowe się pogarszają. Mgła i śliskie podłoże to jedne z głównych przyczyn wypadków samochodowych, również tych, w których udział bierze więcej niż dwa samochody. Jesienno-zimowe warunki zwiększają ryzyko karamboli. W związku z tym warto dowiedzieć się, na jakie odszkodowanie może liczyć kierowca auta, które brało udział w karambolu oraz kto wypłaca odszkodowanie poszkodowanym.

Winni wypadków drogowych

Przy wypadkach drogowych, w których udział biorą dwa samochody, ustalenie winnego zdarzenie jest sytuacja względnie łatwą. Najczęściej winę ponosi kierowca, który wjechał od tyłu w inny samochód. Jednak ustalenie winnego komplikuje się, gdy do czynienia mamy z karambolem. Tutaj trudno winić za wynikłe szkody kierowcę, który na nas wjechał. Wielu kierowców zastanawia się, od kogo w tym wypadku można żądać odszkodowania.

Kto jest winny karambolu?

Aby móc wypłacić odszkodowanie za karambol konieczne jest ustalenie winnych. Obejmuje to dowiedzenie się kto i w jakim stopniu był winny całemu zdarzeniu. Podstawową zasadą jest to, że za zniszczenie pierwszego samochodu odpowiada kierowca drugiego, za szkody drugiego auta trzecie, a trzecie – czwarte i tak dalej, aż do końca wszystkich uczestników stłuczki.

Odszkodowanie wypłacane jest z ubezpieczenia OC właściciela samochodu. Oznacza to, że pierwszy samochód otrzyma je z ubezpieczenia drugiego samochodu. Jednak w tym wypadku odszkodowanie obejmuje tylko naprawę tylnej części auta, pieniądze na naprawę maski można otrzymać tylko  z wykupionego ubezpieczenia AC (jeśli takie się posiada). To samo dotyczy pozostałych sam samochodów. W praktyce i przy modelowym karambolu otrzymuje się więc odszkodowanie tylko za część napraw w samochodzie. Jednak w rzeczywistości karambole są bardziej skomplikowane. Stąd też konieczne jest ustalenie dokładnych okoliczności zdarzenia. Ustalenie ich należy do zadań policji. To ona zobowiązana jest do sporządzania notatki i wskazania jednoznacznie odpowiedzialności poszczególnych kierowców. Na taj podstawie dopiero ubezpieczyciel może wypłacać odszkodowania – często też się zdarza, że odszkodowania uwzględnia np. naprawę maski przedniej, bo z notatki policyjnej wynika, że jej uszkodzeniu jest winny inny kierowca.

Obowiązki ubezpieczyciela w przypadku karambolu

Należy jednak pamiętać, że w przypadku żadnego wypadku drogowego, w tym i karambolu ubezpieczyciel  nie może wykazywać się biernością i czekać na to, co ustali policja. Jest on zobowiązany do podejmowania samodzielnych oraz aktywnych działań w  ramach toczącego się postępowania likwidacyjnego szkody. Firmy ubezpieczeniowe mogą więc podejmować takie działania jak analiza reakcji świadków, oględziny miejsca zdarzenia oraz sporządzenie dokumentacji uszkodzeń pojazdu. Wszystkie te czynności mogą być wykonywane równocześnie z pracą policji i poprzedzać przedstawianie przez nią oficjalnego raportu ze zdarzenia. Takie podejście firmy ubezpieczeniowej sprawi, że przynajmniej część poszkodowanych kierowców będzie mogła liczyć na szybsze wypłaty odszkodowań OC, o ile kierowcy sprawnie i szybko złożą wymagana dokumentację, w tym też tą fotograficzną.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowanie w przypadku karambolu?

Terminy wypłat odszkodowania OC w przypadku karambolu nie różnią się od tych dotyczących tradycyjnych wypadków komunikacyjnych. Mówimy więc tutaj o 30 dniach od zgłoszenia szkody.  W przypadku karambolu termin ten może jednak zostać przez ubezpieczyciela przedłużony, ze względu na trudności w ustaleniu sprawców. W tym przypadku firma ubezpieczająca samochód musi poszkodowanego poinformować o tym na piśmie oraz wskazać nowy termin zbadania okoliczności wypadku. Kierowcy powinni pamiętać, że nie może on być dłuższy niż 90. Ewentualne dalsze przedłużenie jest możliwe wtedy, kiedy o wypłacie odszkodowania decyduje postępowanie sądowe – co jest możliwe w przypadku karambolu. W takim przypadku na pieniądze z odszkodowania OC można liczyć dopiero po jego zakończeniu.

Jeżeli chce się przyspieszyć wypłat odszkodowania, należy jak najszybciej wypełnić wymagane dokumenty, zgłosić szkodę oraz wykonać dokumentację fotograficzną samochodu. W przypadku, jeśli osoba, która uszkodziła samochód, przyznaje się do winy do dokumentacji, warto dołączyć oświadczenie mówiące o tym.

Ubezpieczenie AC a karambol

W bardziej komfortowej sytuacji są uczestnicy karambolu z ubezpieczeniem AC. Jeżeli ustalenie winnych, a co za tym idzie, wypłata odszkodowań OC się przeciąga, warto się zastanowić czy nie bardziej będzie opłacalne naprawienie całości szkody z polisy AC. Ta opcja jest szczególnie polecana osobom, dla których samochód stanowi podstawowe narzędzie pracy. Trzeba pamiętać, że decydując się na to, traci się zniżki w ubezpieczeniu. Ryzykiem jest również fakt, że w przypadku, gdy postępowanie udowodni brak winy danego kierowcy, ubezpieczyciel, wypłacając AC, może żądać od towarzystwa sprawcy zwrotów wypłaconych pieniędzy. W tym przypadku nie traci się zniżek na ubezpieczenie AC.

 

odszkodowania z oc

Czym jest ubezpieczenie OC, co daje i czy jest obowiązkowe?

0
Czym jest ubezpieczenie OC, co daje i czy jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie OC to polisa, która chroni ubezpieczonego od poniesienia konsekwencji wyrządzonych szkód względem nie tylko osób trzecich ale i mienia. OC (Odpowiedzialność Cywilna) chroni względem wielu aspektów życiowych. Wyróżnia się zarówno te, które nabywamy obowiązkowo jak i te, które nabywamy dobrowolnie. Ubezpieczamy się biorąc pod uwagę wykonywany zawód, prowadzoną działalność gospodarczą, życie prywatne czy też mając na uwadze to, iż jesteśmy właścicielami pojazdu mechanicznego, któremu może wiele się przydarzyć nie tylko z naszej winy.

odszkodowania z oc

Jak uzyskać odszkodowanie z OC za szkody osobowe?

0

Wielu kierowców odszkodowanie OC kojarzy jedynie z wypłatami pieniędzy za zniszczone auto. Tymczasem ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pozwala również na uzyskanie innego typu odszkodowań np. tych za szkody osobowe. Jak pokazuje praktyka, z OC sprawcy można otrzymać o wiele wyższe odszkodowanie niż ze swojego NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków). Zobacz o jak starać się o ubezpieczenie z OC za szkody osobiste oraz dowiedz się, kiedy możesz to robić.

Jakie odszkodowanie można uzyskać za szkodę majątkową?

Szkoda majątkowa to np. zniszczony samochód. Odszkodowanie, jakie można za nią otrzymać, wynika z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę. To właśnie na jej podstawie ubezpieczyciel proponuje konkretną kwotę odszkodowania. Zaproponowaną kwotę możemy przyjąć lub odwołać się od niej i, chociażby dochodzić swoich prawa na drodze sądowej. Odszkodowanie za szkodę majątkowo może otrzymać z:

 • Ubezpieczenia OC sprawcy – najczęściej ubezpieczenia są wypłacana w przypadkach kolizji i stłuczek samochodowych, aby je otrzymać, należy zgłosić się do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca zdarzenia ma wykupioną polisę OC,
 • UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego) – odszkodowanie z UFG można otrzymać w porządku, gdy sprawca wypadku jest niezidentyfikowany lub tez nie posiada polisy OC,
 • Własnego ubezpieczenia AC – wtedy naprawa szkody majątkowej zostanie uwzględniona jako historia ubezpieczeniowe i wpłynie na podwyższenie przyszłych składek na ubezpieczenie AC.

Jakie odszkodowanie można uzyskać za szkodę osobową?

Przykładem szkody osobowej jest np. uszczerbek na ciele czy uraz psychiczny. W przypadku odszkodowań za szkodę osobową ich wysokość ustalana jest przez samego poszkodowanego. Nie ma tutaj zewnętrznego rzeczoznawcy i nie dokonuje się wycen. Odszkodowanie za szkodę osobowa można otrzymać z:

 • Własnego NNW  – odszkodowanie z NNW otrzymuje się, jeśli szkoda jest wynikiem nieszczęśliwego wypadku, wysokość wypłacanego odszkodowania należy od procentu uszczerbku na zdrowiu; zasady poznawania odszkodowań  NNW są ustalone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
 • Ubezpieczenia OC sprawcy – za uszczerbki na zdrowiu i urazy psychiczne można starać się także o odszkodowanie z OC sprawy, niejednokrotnie wypłacane sumy są o wiele wyższe niż w przypadku tych z NNW, kluczem do sukcesu jest jednak złożenie odpowiedniego roszczenia.
 • Należy też wiedzieć, że poszkodowany może starać się o odszkodowanie zarówno z NNW, jak i OC. Odszkodowania te są od siebie niezależne i otrzymanie jednego, nie wyklucza dostania drugiego.

Odszkodowanie z OC za szkody osobiste – kiedy składać wniosek?

Wniosek o odszkodowanie za szkody osobiste z ubezpieczenia OC należy bezwzględnie składać po zakończeniu procesu leczenie. Trzeba jednak pamiętać, aby na bieżąco zbierać dokumenty i potwierdzenia zakupu leków oraz innych usług związanych z dochodzeniem do zdrowia. Takie potwierdzenie będą niezbędne do późniejszego udowodnienia jakie koszty poniosło się na leczenie.

Odszkodowanie z OC sprawcy za szkody osobiste – dokumentacja przebiegu leczenia

Pierwszym krokiem w staraniu się o odszkodowanie OC za szkody osobiste jest ustalenie, u którego ubezpieczyciela ma wykupiona pelisę sprawca zdarzenia. Kolejnym, jest przejście na spokojnie całego procesu leczenia oraz bieżące dokumentowanie ponoszonych na to wydatków. Zgodnie z prawem z OC sprawcy można ubiegać się o:

 • Zwrot Kosztów leczenia, czyli lekarstw, dojazdów do placówek medycznych, kosztów rehabilitacji,
 • Zwrot zarobków utraconych w wyniku wypadku i późniejszego leczenia – o taki zwrot mogą się ubiegać osoby zatrudnione na umowę o pracę, zlecenie lub dzieło, należy jednak oszacować, ile mogłoby się zarobić, jeśli nie uczestniczyłoby się w wypadku i nie doznało uszczerbku na zdrowiu,
 • Wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz cierpienie fizyczne i psychiczne,
 • Wypłatę renty na zwiększone potrzeby – renta może być wypłacana w przypadku długotrwałego leczenie, rehabilitacji czy opieki, może też być rentą uzupełniającą, która będzie stanowić wyrównanie różnicy w dochodach przed i po wypadku,
 • Wypłatę jednorazowego świadczenia, kwota ta może być przeznaczona na przekwalifikowanie się lub założenie działalności gospodarczej, jeżeli poszkodowany ucierpiała na inwalidztwo powypadkowe,
 • Wypłatę odszkodowania za zniszczone/zgubione w czasie wypadku ubranie i przedmioty osobiste  np. telefon.

Należy zaznaczyć, że najczęściej poszkodowani ubiegają się o zwrot kosztów leczenia oraz zadośćuczynienie. Wynika to z tego, że wnioski o takie odszkodowanie może złożyć każdy, kto uczestniczył w jakimkolwiek wypadku.

Jak oszacować wysokość odszkodowania OC za szkody osobiste?

Najprościej jest określić, ile ma wynosić odszkodowanie za koszty leczenia i rehabilitacji. Wysokość kwoty odszkodowania określa się na podstawie zebranych paragonów, faktur i rachunków. Mogą one obejmować zakup leków czy też koszt dojazdu taksówka do szpitala. Zwrot kosztów dojazdy może dotyczyć nie tylko samego poszkodowanego, ale i najbliższej rodziny, która odwiedza go w placówce leczniczej. Jeżeli stan poszkodowanego wymaga pomocy osób trzecich, np. przy ubieraniu to odszkodowanie należy się i za to. W tym wypadku należy dysponować oświadczeniem osoby, która takiej pomocy udzielała. Pomoc ta nie musi być odpłatna i może być świadczona przez najbliższą rodzinę. Trzeba pamiętać, że zgodnie z rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego z maja 2016 roku zwrotowi podlegają także wydatki na koszty leczenia, które nie były finansowane ze środków publicznych, czyli np. zabiegi w prywatnej klinice. W tym przypadku dobrze jednak przygotować sobie uzasadnienie takiej decyzji mówiące, że np. w państwowym zakładzie leczniczym na taki sam zabieg trzeba byłoby czekać długo.

Jak oszacować wysokość zadośćuczynienia OC za szkody osobiste?

O wiele więcej problemów może przynieść wycena zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy, ból fizyczny i psychiczny. Oszacowanie kosztów jest tu czysto subiektywne i wiele osób ma z tym problem. Wiele też uważa, że ich cierpienia nie da się wycenić, oszacować i zmierzyć.  Mimo tego, we wniosku  należy podać oczekiwaną  kwotę odszkodowania. W innym przypadku ubezpieczyciel sam policzy ból i cierpienie poszkodowanego i wyceni je według własnej często niekorzystnej miary.

O oszacowaniu może pomóc odpowiedzenie sobie na pytania: jak bardzo zmieniło się życie po wypadku Twoje i twojej rodziny, jak długo trwało leczenie oraz jak bardzo było intensywne, jakich zadań nie mogło się lub dalej nie może wykonywać, czy ból jest uciążliwy w życiu codziennym. Na wysokość zadośćuczynienia powinno więc wpływać:

 • Rodzaj urazu oraz dotkliwość szkody (inaczej należy wycenić złamany palec a inaczej rękę czy nogę),
 • Towarzyszące urazowi dolegliwości i urazy (stopień bólu, jego częstotliwość, konieczność zażywania leków itd.),
 • Proces leczenia (jego intensywność, czas trwania, uciążliwość, bolesność, powikłania i komplikacja występujące w jego trakcie),
 • Zmiana sytuacji życiowej (czy trzeba było korzystać z pomoc osób trzecich, czy konieczna jest zmiana pracy, tryby życia, rezygnacja z hobby i zainteresowań itp.),

Oszacowane zadośćuczynienie powinno mieć średni wymiar – nie może być ani wysokie, ani niskie. Najlepiej, aby było adekwatne do zdarzenia, w którym się uczestniczyło. Należy też pamiętać, że jego wysokość trzeba uzasadnić, dlatego lepiej zrezygnować z milionowych kwot, jeśli tylko złamało się palec.

Z racji tego, że nie ma jednoznacznych przepisów, ani tabel z widełkami określającymi standardowe sumy odszkodowania, ustalając wysokość zadośćuczynienia również firmy ubezpieczeniowe, polegają tutaj na własnej intuicji oraz działaniu w dobrej wierze. Zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego, mają one wypłacać zadośćuczynienia odpowiadające szkodzie oraz będące ekonomicznie odczuwalne, przy czym jednak mają one być w granicach zdrowego rozsądku i nie prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia się poszkodowanych. Komisja rekomenduje także, aby pod uwagę brać stopę życia poszkodowanego przed wypadkiem.  Zapowiada również, że w najbliższym czasie przygotuje wytyczne co do oszacowania średnich odszkodowań za szkody na osobie wypłacanych z ubezpieczenia OC, termin poznania takich wyliczeń nie jest znany.

Odszkodowanie z OC sprawcy za szkody osobiste – jak przygotować uzasadnienie roszczeń do ubezpieczyciela?

Po przygotowaniu wszystkich rachunków oraz ustaleniu kwoty zadośćuczynienia należy zadzwonić do ubezpieczyciela sprawcy i zgłosić szkodę na osobie. Następnie przesyła się do niego wszystkie zebrane dokumenty oraz proponuje kwotę odszkodowania wraz z jej uzasadnieniem. Uzasadnienie powinno być dokładne i szczegółowe. Należy w nim zaznaczyć negatywne konsekwencje wypadku zarówno w zakresie zdrowie fizycznego, jak i psychicznego.  Specjaliści radzą, aby uzasadnienie roszczeń było jak najdłuższe i pełne szczegółów. Nie można zakładać, że ubezpieczyciel sam domyśli się, jakie negatywne skutki czy cierpienie przyniosły poszczególne zabiegi. Firmy ubezpieczeniowe przy ustalaniu wysokości odszkodowań oraz rozpatrywania wniosków kierują się jedynie tym, co mają na papierze, dlatego im więcej napiszesz, tym większe szanse masz na otrzymanie kwoty, o jaką wnioskujesz.

Odszkodowanie z OC sprawcy za szkody osobiste – samodzielnie czy z kancelarią odszkodowawczą?

Jeśli obawiasz się samodzielnego starania się o odszkodowanie OC za szkody osobie, możesz skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej. Musisz jednak być świadomy, że wtedy kwota wypłaconego odszkodowania będzie pomniejszona o ich prowizyjne wynagrodzenie. Skorzystanie z pomocy kancelarii nie zdejmuje z ciebie też obowiązku gromadzenia wszystkich dowodów leczenia i poniesionych na to kosztów. Dlatego też lepiej na początku o odszkodowanie OC za szkody na osobie jest starać się samodzielnie, a dopiero w przypadku otrzymania negatywnej odpowiedzi ze strony ubezpieczyciela skontaktować się ze specjalistami. Będą mogli oni prowadzić sprawę odwoławczą. Pamiętaj, że wbrew pozorom dobrze udokumentowany i wyjaśniony proces leczenia ma duże szanse na otrzymanie odszkodowania już przy pierwszej próbie porozumienia się z ubezpieczycielem.

 

odszkodowania z oc

Grupowe ubezpieczenia na życie – wady i zalety

0
Grupowe ubezpieczenia na życie - wady i zalety

W dzisiejszych czasach bardzo wiele mówi się o ubezpieczeniach na życie czy od nieszczęśliwych wypadków. Zwykle były one dostępne wyłącznie dla pracowników firm, ponieważ w grupowych ubezpieczeniach o wiele taniej wychodzi składka na jedną osobę.

odszkodowania z oc

Szkoda całkowita w OC – czym jest i co warto wiedzieć?

0

Zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z grudnia 2014 roku oraz licznymi wyrokami sądów szkoda całkowita występuje wtedy, gdy koszt naprawy samochodu przekroczyłby wcześniejsza wartość pojazdu. Niestety z tą interpretacją często nie zgadzają się firmy ubezpieczeniowe. Rozbieżność w zakresie tego, czym jest szkoda całkowita w OC, bywa powodem wielu sporów pomiędzy ubezpieczycielem a właścicielem samochodu. Zobacz, co musisz wiedzieć o szkodzie całkowitej w OC.

Czym jest szkoda całkowita w OC?

Pojęcie szkody całkowitej w OC jak dotąd nie zostało zdefiniowane w żadnej ustawie. Pojęcie to stosuje się więc na zasadzie praktyki zakładów ubezpieczeniowych, które na własną rękę ustalają zasady rozliczania szkody całkowitej. Jak można się domyślić, takie ustalenia są nieopłacalne dla kierowców poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Stąd też często skarżą się oni, że ubezpieczyciel zakwalifikował szkodę, jako ta całkowitą, aby nie wypłacać odszkodowania. Co więcej, wielu kierowców mówią też o częstej praktyce zawyżania wycen wraku. Trzeba jednak pamiętać, że chociaż żadne ustawy nie określają pojęcia szkody całkowitej, to jest ona dość dobrze wyjaśniona w orzeczeniach sądowych. To właśnie nimi powinny się kierować firmy ubezpieczeniowe, gdy jest mowa o szkodzie całkowitej.

Kiedy szkoda całkowita jest uzasadniana? Orzeczenia sądowe i interpretacje KNF

Szkoda całkowita jest uzasadniona tylko w przypadku, gdy występuje niemożność naprawy lub nadmierny koszt naprawy pojazdu. Mówi o tym Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 lutego 199r roku. Jego pełna treść brzmi: szkoda częściowa ma miejsce wówczas, gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a koszt naprawy nie przekracza wartości w dniu ustalenia przez zakład ubezpieczeń tego odszkodowania. Szkoda całkowita występuje wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy, albo gdy koszt naprawy przekroczyłby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody.

Pojęcie szkody całkowitej jest podobnie interpretowane przez KNF, który ustalił, iż ze szkodą całkowitą mamy odczynienia tylko wtedy, gdy przewidywany koszt naprawy przekracza wartość rynkowa pojazdu sprzed wypadku.

Takie interpretacje oraz wyroki sądowe oznaczają, że właściciele samochodów, którzy w zakresie szkody całkowitej spierają się z ubezpieczycielem, praktycznie mają 100% szans na wygranie postępowania sądowego. Dodatkowo mogą oni się podpierać wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2006 roku, który uznał, że koszty naprawy będące równowartością pojazdy sprzed wypadku lub będące niższe od tej kwoty, nie stanowią podstaw do ustalenia szkody całkowitej przez ubezpieczyciela. W dalszej części mówi on, że nieopłacalność naprawy, będąca przesłanką wystąpienia tzw. szkody całkowitej, ma miejsce wówczas, gdy jej koszt przekracza wartość pojazdu sprzed wypadku. Stan majątku poszkodowanego, niezakłócony zdarzeniem ubezpieczeniowym, wyznacza bowiem rozmiar należnego odszkodowania.

Jak zakłady ubezpieczeń liczą szkodę całkowitą?

Wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela nie może prowadzić do wzbogacenia się poszkodowanego w wypadku. W związku z tym zakłady ubezpieczeń rozliczają szkodę całkowitą OC z zastosowaniem metody dyferencyjnej. Metoda ta opiera się na tym, że rynkowa wartość pojazdu przed wypadkiem zostanie pomniejszona o wartości pozostałości, tj. wraku. Jak jednak zaznacza Rzecznik Finansowy, takie podejście jest błędne, a metody dyferencyjnej nie należy stosować, kiedy warto naprawy stanowi ok. 80% wartości pojazdu sprzed szkody.

Należy też wspomnieć, że firmy ubezpieczeniowe często zaniżają wartość pojazdu, jaką on miał przed szkodą lub też zawyżają wraku powypadkowego. Kierowcy, którzy mają wątpliwości co do wyceny wraku lub samochodu przed wypadkiem przez firmę ubezpieczeniową mogą o pomoc zwrócić się do niezależnego rzeczoznawcy. Koszt ekspertyzy ponosi się z własnej kieszeni, chyba że ubezpieczyciel akceptuje dobrowolnie skorygowaną wycenę lub zawrze ugodą. Na tej podstawie będzie można ubiegać się o zwrot jej kosztów.

Szkoda całkowita a sprzedaż wraku – ustalenie Kontroli Nadzoru Finansowego

Wytyczne Kontroli Nadzoru Finansowego z dnia 16 grudnia 2014 roku dotyczące likwidacji szkód pozwoliły na wprowadzenie korzystniejszych zasad ustalania oraz rozliczania szkody całkowitej. Ustalenia te przewidują, że zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do stosowania takich samych kryteriów wyceny niezależnie od tego, jaki charakter ma szkoda, czyli czy jest częściowa, czy całkowita. Dokument KNF mówi również o tym, że w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej ubezpieczyciel powinien przekazać szczegółową wycenę przed i po wypadku, a także uzupełnić ją o przewidywane koszty naprawy. Ubezpieczyciel nie może też ograniczać prawa właściciela samochodu do jego naprawy, jeśli nie wysypuje szkoda całkowita. Co więcej, ubezpieczyciel orzekający o szkodzie całkowitej musi pomóc właścicielowi w zagospodarowaniu wraku czy np. dokupić go za kwotę zgodną z wyceną lub wskazać inny podmiot, który to zrobi. Jeśli nie istnieje możliwość sprzedaży wraku za ustaloną cenę, zakład ubezpieczeń musi ją skorygować. Takie ustalenia mają pomóc właścicielom samochodów, które zostały przez zakłady ubezpieczeniowe zakwalifikowane jako te nie do naprawy.

 

odszkodowania z oc

Samochód zastępczy z OC sprawcy. Jak zdobyć auto zastępcze po kolizji?

0

Drobne stłuczki i kolizje często kończą się tym, że samochód trzeba oddać do warsztatu. Nawet zwykle zarysowanie lakieru może sprawić, że będzie trzeba go tam pozostawić na kilka dni. Gorzej, jeśli usterka jest poważna i samochód w warsztacie będzie musiał spędzić tydzień lub więcej. Osoby, dla których samochód jest głównym narzędziem pracy, nie wyobrażają sobie takich sytuacji. Kiedy przesiadka do komunikacji miejskiej nie wchodzi w grę, rozwiązaniem może być wynajem samochodu zastępczego. Coraz częściej kosztami jego wypożyczenia obciąża się polisę OC sprawcy zdarzenie. Zobacz, co musisz wiedzieć o samochodzie zastępczym z OC.

Jeszcze do niedawna samochód zastępczy traktowany był jako fanaberia kierowców, którzy z wygody nie chcą jeździć komunikacją miejską. Towarzystwa ubezpieczeniowe wnioski o zwrot pieniędzy z wynajem samochodu zastępczego odrzucały nagminnie. Jednak wszystko się zmieniło wraz z wyrokiem Sadu Najwyższego z listopada 2011 roku. To po tej dacie ubezpieczyciele zobowiązani są do zwracania kosztów najmu samochodu zastępczego niemal w każdym przypadku.

Samochód zastępczy z ubezpieczenia OC – jak można uzyskać zwrot kosztów?

Jak orzekli Sędziowie Sądu Najwyższego, sama utrata możliwości korzystania z samochodu nie kwalifikuje się jako szkoda majątkowa. Oznacza to, że poszkodowany nie może domagać się od ubezpieczyciela pieniędzy na wynajęcie samochodu zastępczego. Szkodą majątkową jest dopiero sam jego najem i to za to zakład ubezpieczeń może zwrócić pieniądze. Należy jednak pamiętać, że poniesione wydatki muszą być celowe i ekonomicznie uzasadniane. Aby tak było, wynajęty samochód musi być o podobnej klasie oraz należy z niego korzystać tylko i włącznie w okresie naprawy własnego pojazdu lub czasie niezbędnym do zakupu innego pokazu. Dlatego też zwrotu za wynajem samochodu nie otrzyma się, kiedy wynajęty pojazd jest dużo droższy od naszego lub wynajmuje się do na dłuższy czas, niż trwa naprawa jego uszkodzeń.

Kiedy można wynająć samochód zastępczy z ubezpieczenia OC?

Samochód zastępczy z ubezpieczenia OC można wynająć wtedy, gdy nie posiada się innego pojazdu mogącego służyć jako samochód zastępczych. Oznacza to, że jeśli jest się właścicielem lub współwłaścicielem dwóch, lub więcej aut, to ubezpieczyciel nie pokryje wydatków związanych z samochodem z wypożyczalni, argumentując to tym, że można było skorzystać z innego samochodów. Gdy się go jednak nie posiada, ubezpieczyciel nie może oczekiwać od nas, że z samochodu przesiądziemy się do komunikacji publicznej. Sąd Najwyższy uznał samochód za dobro standardowe, którego nie da się zastąpić się metrem, autobusem czy tramwajem, nawet jeśli te środki są szybsze i wygodniejsze. Stąd też zakład ubezpieczeń nie może pytać i żądać jako uzasadnienia dla wynajmu samochodu zastępczego zaświadczeń o utrudnionym dostępie do komunikacji miejskiej/publicznej. Należy też wspomnieć, że wynajęty samochód może być wykorzystywany zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych.

Gdzie wynająć samochód zastępczy z ubezpieczenia OC?

Wynajmując samochód zastępczy z ubezpieczenia OC, ma się trzy możliwości. Można go otrzymać od ubezpieczyciela, z warsztatu lub wypożyczalni samochodów.  Przypadku wyboru ostatniej opcji (wypożyczenia samochodów) należy dokładnie przestudiować cenniki i zrobić rozpoznanie rynku. Ubezpieczyciel nie będzie chciał zwracać kosztów najmu, w najdroższe wypożyczalni  mieście, której stawki znacznie odbiegają od tych rynkowych. Przed wypożyczeniem auta dobrze jest też dopytać w zakładzie ubezpieczeń o warunku zwrotu kosztów. Kolejną opcją jest wypożyczenie samochodu zastępczego w warsztacie, gdzie odbywa się naprawa. Tutaj cena wypożyczenia zazwyczaj jest wliczana w koszty naprawy, więc nie stanowi to dużego problemu. Poszkodowany kierowca może także skorzystać z wypożyczenia samochodu od samego ubezpieczyciela, u którego zgłasza się szkodę. Duże firmy ubezpieczeniowe dysponują własną flotę samochodową, mniejsze podpisują umowy z lokalnymi wypożyczalniami. Niestety są to te najtańsze i nie zawsze najlepsze na rynku. Stąd też wiele osób decyduje się na wypożyczenie samochodu we własnym zakresie i dopiero potem staranie się o zwrot poniesionych kosztów.

Rozliczenie z ubezpieczycielem za samochód zastępczy?

Każdy ubezpieczyciel do kwestii samochodu zastępczego podchodzi na swoich warunki. Cześć z nich decyduje się na obniżenie kwoty zwrotu, kierując się zasadą, że podczas używania samochodu zastępczego  nie zużywało się swojego własnego i tym samym zaoszczędził się na eksploatacji. Należy pamiętać, że niestety ubezpieczyciele mają do tego prawo.

Na, ile można wynająć samochód zastępczy?

Samochód zastępczy można wynająć tylko na czas likwidacji szkody w swoim własnym. Jednak czas ten powinien być dokładnie udokumentowany. Ubezpieczyciel powinien otrzymać dokładny przebieg likwidacji szkody w przypadku tej częściowej. Jeżeli ma się do czynienia ze szkodą całkowitą, należy powołać się na datę wypłaty odszkodowania. Odpowiednie udokumentowanie naprawy szkód sprawi, że ubezpieczyciel nie będzie mógł obniżyć wypłacanej kwoty i argumentować to zbyt długi czasem najmu.

 

odszkodowania z oc
odszkodowanie

ZOBACZ TEŻ