Odzyskiwanie ubezpieczeń. Dochodzenie odszkodowań z OC, AC i NN

0
2071

Zgodnie z przepisami każdy kierowca zobowiązany jest od posiadania ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, czyli polisy OC. Oprócz tego może on zainwestować w dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe, które pozwolą mu lepiej chronić siebie, przewożonych pasażerów oraz samochód. Mowa tutaj przede wszystkim o ubezpieczeniach autocasco (AC) oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Każde z tych ubezpieczeń obejmuje inny zakres odpowiedzialności, a także wiąże się z tym, że inaczej w ich ramach wygląda dochodzenie odszkodowania. Zobacz jak starać się o likwidację szkody w przypadku ubezpieczeń AC, OC i NNW.

Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych jest tym obowiązkowych. Jego celem jest zminimalizowanie skutków szkód, które powstają w wyniku winy kierującego pojazdem np. w trakcie wypadku czy kolizji drogowej. Ubezpieczenie to chroni więc właściciela pojazdu od ekonomicznych skutkach wyrządzonych szkód i tych materialnych i tych na osobie. Dochodzenie odszkodowania z polisy OC jest możliwe, jeśli sprawca jest zobowiązany na mocy prawa do naprawienia wyrządzonej szkody.

odszkodowanie z oc sprawcy

Z polisy OC sprawcy wypadku wypłacanych jest szereg świadczeń odszkodowawczych, nie tylko to wiążące się z naprawą uszkodzonego pojazdu. Pozostałe roszczenia, które są pokrywane z tego ubezpieczenia to te związane ze szkodami na osobie np. uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia, śmiercią. Poszkodowany lub jego bliscy w tym wypadku mogą liczyć na:

  • Zwrot kosztów leczenia, zakupu leków, zabiegów rehabilitacyjnych, opieki osób trzecich, itd.,
  • Zwrot utraconego dochodu, który jest wynikiem niemożności podjęcia pracy zarobkowej z powodu doznanych,
  • Zadośćuczynienie za krzywdy,
  • Odszkodowanie rekompensujące pogarszającą się sytuację materialną,
  • Zwrot kosztów pogrzebu,
  • Renty powypadkowe, w tym świadczenia alimentacyjne.

Jak starać się o odszkodowanie z OC sprawcy?

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku wypłacane jest na podstawie dokumentacji medycznej oraz dowodów zajścia zdarzenia np. fotografii z miejsca wypadku, nagrań monitoringu, protokołów policyjnych czy oświadczenia o winie. Szkodę zgłasza się bezpośrednio do ubezpieczyciela, który zobowiązany jest do zbadania okoliczności wypadku oraz na podstawie tego oraz materiałów dostarczonych przez poszkodowanego ustalić wysokości odszkodowania. Proces likwidacji szkody oraz wypłata roszczenia następuje do 30 dni od daty zgłoszenia przez poszkodowanego zdarzenia. Termin ten w sytuacjach nadzwyczajnych może być przedłużony do maksymalnie 90 dni, a w przypadku procesu sądowego – do jego zakończenia.

Ubezpieczenie NNW w przypadku szkoda komunikacyjnych

Ubezpieczenie NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków jest ubezpieczeniem dowolnym. Może go wykupić każdy kierowca, który dodatkowo chce chronić siebie oraz pasażerów pojazdu. Składki na polisę NNW są dość niskie i takie też jest wypłacane z niej odszkodowanie. Polisy NNW dla kierowców charakteryzują się szerokim zakresem odpowiedzialności ubezpieczyciela. Do jej plusów zalicza się również to, że odszkodowanie z niej mogą być wypłacane nawet sprawca zdarzeń drogowych.

Jak starać się o odszkodowanie z polisy NNW kierowcy?

Szczegółowy proces dochodzenia roszczeń z polisy NNW określony jest w umowie ubezpieczeniowej, a dokładnie w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ustalają one przedmiot ubezpieczenia oraz zakres odpowiedzialności towarzystwa, a także informują o terminach zgłaszania roszczeń i ich wypłacie. W OWU można znaleźć także informacje, na jakiej podstawie będzie ustalana wysokość odszkodowanie. Ubezpieczenie NNW jest niezależne od tego z polisy OC sprawcy – dla poszkodowanego oznacza to, że może starać się o obydwa odszkodowanie.

Ubezpieczenie autocasco pojazdu mechanicznego

Dodatkowym ubezpieczeniem, które może wykupić właściciel samochodu, jest też polisa AC, czyli autocasco. Ma ona chronić pojazd przed zdarzeniami losowymi, a właściciela przed finansowymi konsekwencjami w przypadku uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży, utraty lub zniszczenia samochodu i jego wyposażenia. Polisa obejmuje swoim zasięgiem zarówno w sytuacjach, w których kierowca był, jak i nie był winny. Wysokość składki polisy AC determinuje zakres odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej. Im jest on wyższy, tym ubezpieczenie AC samochodu jest droższe. W ramach polisy autocasco kierowcy mają możliwość do kupienia m.in. pełnej obsługi serwisowej, która obejmuje np. samochód zastępczy czy naprawę w autoryzowanym serwisie, ubezpieczenie bagażu, pokrycia organizacji kosztów wynajęcia hotelu na czas naprawy pojazdu w podróży.

Jak starać się o odszkodowanie z autocasco?

O odszkodowanie z autocasco starać może się tylko właściciele pojazdu. Wypłacone ono zostanie w przypadku stwierdzenia szkody majątkowej poniesionej przez niego. Aby otrzymać świadczenie, musi on zgłosić powstałą szkodę do ubezpieczyciela oraz przedstawić dowody na jej powstanie np. dokumentację fotograficzną. Na tej podstawie zostanie wszczęte postępowanie likwidującej szkodę, które obejmie ustalenie okoliczności, odpowiedzialności i zasadności przyznania świadczenia. Jeśli ubezpieczyciel nie będzie miał wątpliwości co do szkody i nie powstanie ona w wyniku wykluczeń odpowiedzialności, zapłaci odszkodowanie. Standardowy czas oczekiwania na nie to 30 dni, jednak termin ten nie jest regulowany ustawa, a wewnętrznymi umowami klient-ubezpieczyciel.

odszkodowanie z oc sprawcy

 

[Głosów:1    Średnia:2/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here