Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej – wzór

0
3288

Podczas ubiegania się o odszkodowanie za doznane szkody poszkodowany jest zobowiązany przedstawić firmie ubezpieczeniowej dokumentacje potwierdzająca te szkody. W jej skład wchodzi m.in. dokumentacja medyczna. Można ją otrzymać w placówkach, w których osoba poszkodowana otrzymywała pierwsza pomoc oraz kontynuowała leczenie i rehabilitacje powypadkową. Prawem każdego pacjenta jest możliwość uzyskania takiej dokumentacji. Zobacz, jak i gdzie złożyć wniosek o wydanie dokumentacji medycznej.

Podstawa prawna pozwalająca na uzyskanie dokumentacji medycznej

O wydanie przez placówkę medyczną dokumentacji dot. leczenia i rehabilitacji może starać się każdy pacjent. Ma do tego prawo na postawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 200 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z nią pacjent może zażądać dostępu do dokumentacji dotyczącej jego stanu zdrowia i udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.  Szpitale i inne placówki lecznicze są natomiast zobowiązane na mocy ustawy do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie z powyższą ustawą oraz tą z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia. Należy także wspomnieć, że placówki medyczne zobowiązane są do ochrony danych osobowych zawartych w przechowywanej dokumentacji.

odszkodowanie z oc sprawcy

Kto ma dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta?

O wydanie lub wgląd w dokumentację medyczną może starać się przede wszystkim sam zainteresowany, czyli pacjent. W przypadku, gdy jest on małoletni lub ubezwłasnowolniony to dostęp posiada przedstawiciel ustawowy. Przedstawiciele ustawowym w przypadku małoletnich są rodzice, o ile sąd nie pozbawił ich władzy rodzicielskiej, a w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej opiekun.

Oprócz samego pacjenta o wgląd w dokumentację może prosić osoba posiadająca od niego upoważnionej, a w przypadku śmierci pacjenta przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej za życia. Ustawa jasno stwierdza, że wszystkie upoważnienia w tym zakresie muszą mieć formę pisemną.

Ile kosztuje wyciągnięcie dokumentacji medycznej?

Koszt dostępu do dokumentacji medycznej i pozyskania jej kserokopii jest ustalony przez ustawodawcę w art. 28 ust.4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach  pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Artykuł ten mówi, że koszt jednej strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,002 zł, jednej strony kopii lub wydruku dokumentacji medycznej 0,00007 zł, a udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych nie może być droższe niż 0,0004zł.

odszkodowanie z oc sprawcy

Jak wygląda ustąpienie dokumentacji medycznej?

Dokumentacja medyczna udostępniana jest:

  • Do wglądu pacjenta, ma on dostęp również do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w tym zakresie dokumentacja udostępniana jest w siedzibie podmiotu leczniczego,
  • Poprzez sporządzenie jej wyciągów, kopii oraz odpisów,
  • Poprzez wydanie oryginału dokumentacji za pokwitowaniem odbioru oraz z zaznaczeniem, że dokumentacja ma wrócić do placówki leczniczej po jej wykorzystaniu w sprawie.

Osoby dochodzącej odszkodowania za szkody na osobie powinny zwrócić się o wydanie dokumentacji do wszystkich placówek medycznych, w których prowadziły leczenie i rehabilitację powypadkową.

 

[Głosów:0    Średnia:0/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here