Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym z ubezpieczenia OC rolnika

0
4803

Praca w gospodarstwie rolnym wiąże się z wieloma zagrożeniami. Chwila nieuwagi czy zagapienie się może mieć przykre konsekwencje, z którymi rolnik niekiedy będzie musiał zmagać się do końca życia. Co więcej, zdarzają się sytuacje, że wypadek całkowicie uniemożliwi rolnikowi dalsze wykonywanie obowiązków. Co wtedy? Jakie możliwości ma rolnik, który został poszkodowany w wypadku w gospodarstwie rolnym? Może on starać się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC. Zobacz na jakich zasadach można je uzyskać i jak się o nie starać.

Ubezpieczenie rolnicze. Jakie ubezpieczenie musi wykupić rolnik?

W myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych każda osoba fizyczna, która zajmuje się działalnością rolniczą, posiada grunty rolne o powierzchni powyżej 1 hektara i podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym, zobowiązana jest do zawarcia umowy na ubezpieczenie OC rolnika. Do wykupienia ubezpieczenia OC zobligowana jest również osób, która prowadzi gospodarstwo rolne w ramach działów specjalnej produkcji rolnej. Musi ona wykupić ubezpieczenie OC niezależnie od tego, jaki obszar gruntów rolnych posiada.

W przypadku, gdy rolnik nie dopełnił swojego obowiązku, a w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez niego dojdzie do wypadku, poszkodowany otrzyma odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ubezpieczenie OC rolnika – jakie spełnia funkcje?

Ubezpieczenie OC rolnika ma za zadanie zapewnić rekompensatę finansową w postaci odszkodowania w przypadku poniesienia przez rolnika szkód majątkowych lub osobowych. Świadczenia wypłacane są w przypadku, kiedy powstała szkoda związana jest z pracą na gospodarstwie rolnym. Można więc powiedzieć, że ubezpieczenie OC rolnika chroni osoby poszkodowane w wypadkach rolniczych oraz interesy samego ubezpieczonego w przypadku wypadku w gospodarstwie.

Na, ile powinien ubezpieczyć się rolnik?

Wysokość ubezpieczenia OC rolnika jest bardzo duża. Minimalne sumy gwarancyjne wynoszą 5 000 0000 euro w przypadku szkód osobowych oraz 1 000 0000 w przypadku szkód majątkowych.

Kto objęty jest ubezpieczeniem OC rolnika?

Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje swoją odpowiedzialnością jego samego oraz wszystkie osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym, np. rodzinę, sąsiadów, pracowników. Należy wyraźnie zaznaczyć, że jako osobę pracującą w gospodarstwie rolnym rozumie się również tych, którzy dokonują nagłych napraw w gospodarstwie np. mechaników oraz osoby świadczące pomoc w ramach wykonywanych przez niego prac np. pomoc sąsiedzką.  Ubezpieczenie obowiązuje w trakcie prowadzenia przez rolnika gospodarstwa oraz w okresie ważności wykupionej polisy.

Jakie odszkodowania wypłacane są z ubezpieczenia OC rolnika?

Ubezpieczenie OC rolnika pokrywa zarówno szkody majątkowe, jak i osobiste. Należy jednak pamiętać, że jeśli szkodę poniesie osoba trzecia (nie pracująca w gospodarstwie rolnym), to może ona otrzymać odszkodowanie za szkody majątkowe i osobowe. W przypadku, gdy szkodę ponosi osoba pracująca w gospodarstwie i szkoda ta wynika nie z jej własnej winy, może ona liczyć na wypłatę rekompensaty za szkodę osobową.

Za co otrzymuje się odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolnika?

Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowania z polisy OC rolnika w przypadku szkód wyrządzonych podczas wykonywania w gospodarstwie czynności ściśle rolniczych oraz w przypadku, gdy szkoda wynikła z szeroko pojętego funkcjonowania gospodarstwa rolniczego np. podczas prac budowlanych czy konserwatorskich. Na rekompensatę pieniężną można liczyć także, kiedy wypadek zdąży się w związku z ruchem pojazdów rolniczych wolnobieżnych np. ciągnika. Należy pamiętać, że pojazdy mechaniczne muszą także posiadać umowę ubezpieczenia OC.

Podsumowując, ubezpieczenie OC rolnika obejmuje szkody, których następstwem jest:

 • zniszczenie, utrata lub uszkodzenie mienia osoby poszkodowanej,
 • śmierć,
 • uszkodzenie ciała,
 • rozstrój zdrowia.

Szkody te muszą postać z winy rolnika lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, mogą być także związane z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa. Odszkodowanie ubezpieczyciel wypłaca w sytuacji, gdy udowodni się odpowiedzialność tych osób. Odpowiedzialnością tą może być zarówno działanie, jak i zaniechaniem. Obowiązek udowodnienia inny leży na poszkodowanym. Musi on także wykazać, że powstanie szkody było bezpośrednio związane z posiadaniem oraz prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

odszkodowanie z oc sprawcy

Czego nie obejmuje polisa OC rolnika? Sytuacje wyłączające odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej

Polisa OC rolnika nie obejmuje jednak wszystkich wypadków. Z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są szkody majątkowe  wyrządzone rolnikowi oraz pozostałym  członkom gospodarstwa domowego rolnika i pracownikom gospodarstwa rolnego. Oznacza to, że za zniszczone rzeczy tym osobom ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Ponadto na rekompensatę nie można liczyć, jeśli szkody zostały spowodowane:

 • przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt,
 • wadą towarów dotaczanych przez osoby objętą ubezpieczeniem lub wykonywaniem usług (przede wszystkim tyczy się to szkód w mieniu),
 • uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą oraz zgnieciemy rzeczy wypożyczonych, a także przejętych przez osobę objętą polisa OC rolnika do użytkowania, przechowywania lub naprawy,
 • utratą gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, dokumentów, numizmatów, zbiorów filatelistycznych,
 • zanieczyszczeniem lub skażeniem środowiska naturalnego,
 • nałożonymi karami pieniędzmi, sądowymi i administracyjnymi grzywnami, grzywnami związanymi z brakiem spłacania należności do budżetu państwa,
 • umyślnie przez rolnika, pracownika gospodarstwa rolnego, członka gospodarstwa domowego rolnika,
 • w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem substancji odurzających, środków psychotropowych.

We wszystkich wyżej wymienionych sytuacjach stosowany jest regres ubezpieczeniowy. Oznacza to, że nawet jeśli ubezpieczenie zostanie wypłacone, to firma ubezpieczeniowa będzie zgłaszać roszczenie o zwrot tych środków do rolnika.

Odszkodowania wypłacane z ubezpieczenia OC rolnika – na jakie odszkodowanie może liczyć poszkodowany?

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym artykułem 361 osoba poszkodowana w wypadku rolniczym powinna otrzymać rekompensatę za wszystkie poniesione szkody. Kodeks Cywilny daje poszkodowanemu prawo żądania od ubezpieczyciela zarówno pokrycie strat, jak i zwrotu korzyści, jakie mogły osiągnąć, gdyby do szkody nie doszło. W myśl tych przepisów osoba poszkodowana może się starać o:

 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – zadośćuczynienie jest jednorazowym świadczeniem, którego celem jest załagodzenie cierpienia fizycznych oraz psychicznych osoby poszkodowanej,
 • Zwrot kosztów związanych z wypadkiem – mowa tu przede  wszystkim o leczeniu, rehabilitacji, dodatkowej opiece, a także środkach przeznaczonych na adaptację miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej np. wskutek inwalidztwa; świadczenie to obejmuje także przygotowanie do nowego zawodu,
 • Rentę uzupełniającą – celem renty uzupełniającej jest wyrównanie różnicy w dochodach z czasu przed i po wypadku;
 • Kapitalizację renty – ta forma odszkodowania jest jednorazowym świadczeniem, wypłaca się je w przypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą i potrzebuje środków na przekwalifikowanie się lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, należy pamiętać, że starając się o kapitalizację renty, traci się prawo do pobierania tej uzupełniającej,
 • Rentę na zwiększone potrzeby – świadczenie to ma zapewnić poszkodowanemu środki na poprawę stanu zdrowia i powrót do tego sprzed wypadku,
 • Zwrot utraconych zarobków – świadczenie to wypłacane jest w przypadku, gdy poszkodowany przez krótki okres czasu nie może podjąć pracy,
 • Odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów – mowa tutaj o kosztach naprawy czy odkupienia uszkodzonej/utraconej rzeczy, holowania uszkodzonego pojazdu lub wynajmu zastępczego.
 • 12

Odszkodowanie OC z ubezpieczenia rolnika w przypadku śmierci poszkodowanego

O odszkodowanie można się ubiegać również, jeśli w wyniku wypadku rolniczego poszkodowany poniósł śmierć. O wypłatę świadczenia może ubiegać się najbliższa rodzina.

Do ubezpieczyciela można zwrócić się o:

 • Odszkodowanie – jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego sytuacja życiowa i materialna rodziny uległa znacznemu pogorszeniu,
 • Zwrot kosztów leczenia i pogrzeby poszkodowanego,
 • Rentę alimentacyjną –  świadczenie ma na celu uzupełnienie dochodów osób, którym poszkodowany winny był obowiązek alimentacyjny oraz które za życia stale i dobrowolnie wspierał finansowo,
 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – jest to świadczenie jednorazowe, które ma złagodzić ból rodziny po stracie, o zadośćuczynienie można starać się w przypadku wypadków rolniczych, które wydarzyły się od 3 sierpnia 2008 roku.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek rolniczy?

Aby uzyskać odszkodowanie za wypadek rolniczy, należy zwrócić się z wnioskiem do firmy ubezpieczeniowej o jego wypłatę. Wniosek musi być udokumentowany np. dokumentacją medyczną, fotografiami szkód itp. Ubezpieczyciel przyjmując zgłoszenie o szkodzie, ma 30 dni na wydanie decyzji oraz wypłacie świadczenia. Jeśli wypadek odbył się w skomplikowanych okolicznościach, termin wypłaty odszkodowania może zostać przedłużony maksymalnie do 90 dni. Jeśli po tym terminie poszkodowany nie uzyska przyznanego świadczenia, może wystąpić o wypłatę odsetek ustawowych. Należy pamiętać, że wysokość odszkodowania ustalana jest na podstawie procentowego uszczerbku na zdrowiu w przypadku szkód osobowych lub kosztorysu w zakresie szkód majątkowych przygotowanego przez rzeczoznawcę. Jeśli ubezpieczyciel stwierdzi, że poszkodowany sam poczynił się do wypadku lub z jego winy doszło do powiększenia szkód, może zdecydować o obniżeniu kwoty odszkodowania o ustalony i przypadający na sprawstwo procent. Takie działanie firm ubezpieczeniowych wynika z art. 362 Kodeksu Cywilnego i jest zgodne z prawem. Trzeba jednak pamiętać, że od decyzji ubezpieczyciela osoba poszkodowana zawsze może się odwołać i domagać wyjaśnienia podjętej decyzji wraz z umotywowanie jej przepisami obowiązującego prawa.

odszkodowanie z oc sprawcy

 

[Głosów:7    Średnia:2.4/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here